ม.33 พรุ่งนี้รับเพิ่ม 1,000 อย่าลืมไปใช้เงิน

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ทำให้ประชาชนทุกหย่อมหญ้าได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเยียวยาช่วยเหลือประชาชน รัฐบาลจึงได้ออกมาตรต่างๆ ในการแจกเเงินเยียวย าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยกันทุกคน

และสืบเนื่องจากการการกระจายของ CV-19 ในรอบที่ 3 ทำให้คณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติเร่งด่วนเห็นชอบให้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนกันอีกครั้ง โดยการเพิ่มวงเงินเยียวสำหรับมาตรการช่วยเหลือ โครงการ เราชนะ และ ม.33เรารักกัน ให้กับประชาชน

โดยทั้งมาตรการเราชนะ และ ม.33 เรารักกัน ครม.ได้เพิ่มวงเงินเยียวย าให้ผู้ที่เคยได้สิทธิทั้งหมด โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อราย ซึ่งจะเป็นการแบ่งจ่ายเงินเยียวย าเหมือนในรอบที่ผ่านมา เป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ทั้งผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) และบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

ไทม์ไลน์จ่ายเงิน ม.33 เรารักกัน เ งินจะโอ นเข้าทุกวันจันทร์ ได้แก่ วันจันทร์ที่ 24 พ.ค.64 และวันจันทร์ที่ 31 พ.ค.64