4 จังหวัด อีสานตอนล่าง ป่ว ยไ ข้เลือดออก 168 ราย เสี ยชี วิตแล้ว 1

เผย 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง พบผู้ป่ว ยไ ข้เลือดออกแล้วกว่า 168 ราย เสียชีวิต 1 ราย ด้าน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกพื้นที่ หวั่นระบาดหนักช่วงเด็กใกล้เปิดเทอม

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.64 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโร คที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์โร คไ ข้เ ลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงปัจจุบัน ขณะนี้พบผู้ป่ว ยไ ข้เลื อดออกแล้วจำนวน 168 ราย โดยแยกเป็น นครราชสีมา จำนวน 84 ราย เสียชีวิต 1 ราย ชัยภูมิ จำนวน 8 ราย บุรีรัมย์ จำนวน 8 ราย และสุรินทร์ จำนวน 68 ราย โดยกลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มเด็ก อายุ 5-9 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโร คที่ 9 นครราชสีมา กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่ทุกปีมักจะมีอัต ราการป่ว ยของโร คไ ข้เลื อด ออก เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งเพา ะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอยู่ทั่วไป ประกอบกับใกล้เปิดเทอมของโรงเรียนต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพ ร่ ระบา ดของโร ค เนื่องจากเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มวัยที่มีอัตราเสี่ย งป่ว ยเป็นโร คไ ข้เลื อดออกสูงมาก โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโร คที่ 9 นครราชสีมา ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อสม.ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆ เพื่อควบคุมการแ พร่ระบา ดของโร คไ ข้เลื อดออกอย่างเร่ งด่ว นแล้ว.