พ.ร.บ. ย าเส พติ ด ฉบับใหม่ ปลด “ใบกระท่อม” จาก ย าเส พติ ด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ย าเส พติ ดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในหลายประเทศมิได้กำหนดให้ พืชกระท่อมเป็นย าเส พติ ดให้โทษประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยย าเส พติ ดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสา ร แก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วย ย าเส พติ ดให้โทษ ค.ศ.1972 มิได้กำหนดให้ “กระท่อม” เป็นย าเส พติ ด ให้โทษ สมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นย าเส พติ ดให้โทษในประเภท 5 จึงจำเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี้

พ.ร.บ.ฉบับนี้ ให้มีผล เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

ใจความสำคัญ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันพืชกระท่อมเป็นย าเส พติ ด ให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติย าเส พติ ดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่ในหลายประเทศมิได้กำหนดให้ พืชกระท่อมเป็นย าเส พติ ดให้โทษประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยย าเส พติ ดให้โทษ ค.ศ.1961 และพิ ธีสา ร แก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยย าเส พติ ดให้โทษ ค.ศ. 1972 มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นย าเส พติ ด ให้โทษ

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ ที่มีการบริโภคพืชกระท่อม ตามวิถีชาวบ้าน สมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นย าเส พติ ดให้โทษในประเภท 5 จึงจำเป็นต้องตร า พระราชบัญญัตินี้