พบ ‘โค วิด 19 สายพันธุ์ไทย’ ครั้งแรก!

สาธารณสุขอังกฤษ ยืนยันพบ “cv 19 สายพันธุ์ใหม่” เคสผู้ที่เดินทางจากอียิปต์ที่มายังประเทศไทย จับต า อาจเป็น “โค วิดสา ยพันธุ์ไทย” เร่งตรวจสอบ “cv-19” สายพันธุ์ใหม่เพื่อทำความเข้าใจเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ C.36.3

สำนักงานสาธารณสุขสาธารณะของอังกฤษ (พีเอชอี)เผยแพร่ข้อมูลประจำสัปดาห์เกี่ยวกับผู้ติ ดเชื้ อ cv-19 รายใหม่เมื่อวันพฤหัสบดี (27 พ.ค.) โดยยืนยันว่า พบผู้ติ ดเชื้ อ cv 19 สายพันธุ์ใหม่ C.36.3 ครั้งแรกในประเทศไทยจากผู้ติ ดเชื้ อที่เดินทางมาจากอี ยิปต์ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นcv 19 สายพันธุ์ไทย

โค วิด กลา ยพันธุ์ ชนิดใหม่ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า VUI-21MAY-02 (C.36.3) หมายถึง สายพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการสอ บสวน เชื่อว่าเป็นส ายพัน ธุ์ที่เข้ามาจากต่ างประเทศ และขณะนี้ตรวจพบในประชาชนในอังกฤษแล้ว 109 ราย

“ขณะนี้ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าส ายพั นธุ์นี้ทำให้ผู้เป็นโร คโค วิด-19 มีอากา รรุน แ รงขึ้น หรือ ทำให้วั คซี นที่ใช้อยู่ล ดประสิ ทธิภาพลง ซึ่งพีเอชอีกำลังทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจไวรั ส สา ยพันธุ์นี้ให้ดียิ่งขึ้น”พีเอชอี ระบุ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่า โค วิด สา ยพันธุ์ไทย นี้ที่เป็นเชื้ อไว รั สกลายพันธุ์นี้จะส่งผลให้ร่างกายเจ็ บป่ว ยรุนแร งขึ้นหรือทำให้ผู้ติ ดเชื้ อเมื่อได้รับการฉีด วั คซี นแล้วมีอากา รทรุ ดหนั กลง ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขสาธารณะของอังกฤษกำลังทดลองในห้องแล็บเพื่อทำความเข้าใจไวรั สสา ยพั นธุ์ใหม่นี้ รวมทั้งทำความเข้าใจพฤติกรรมการกลายพัน ธุ์ของไว รัส นี้ด้วย

นอกจากนี้ พีเอชอียังระบุด้วยว่า จะติดตามหาผู้ได้รับเชื้ อค นอื่น ๆ และตรวจหาเชื้ อเฉพาะกลุ่มเพื่อสกัดการระบา ดของโค วิ ด สา ยพันธุ์ ไทยนี้

ในส่วนของวั คซี นที่ใช้อยู่ในสหราชอาณาจัก รมีด้วยกัน 3 ชนิดคือ วั คซี นต้า นโควิ ด-19 ของอ็อกซ์ฟอร์ด-แอสต ร้าเซ นเน ก้า วั คซี นของไฟเซ อร์ และวั คซี นของโมเ ดอ ร์นา