ใช้เลือดตัวเงินตัวทอง รั กษ าโ ควิ ด 19 ผลชี้เบื้องต้นมีฤท ธิ์ยับยั้ง เซ ลล์ม ะเ ร็ ง

นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นที่สนใจของประเทศไทยไปแล้ว

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2021 ที่ผ่านมา สำนักข่าวหลายสำนัก ได้ออกมารายงานการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ซึ่งมีหัวข้อสุดน่าสนใจว่า เลือดตัวเงินตัวทอง (Varanus salvator) นั้น มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซ ล ล์ม ะ เ ร็ ง และเชื้ อแบ คที เรี ยบางชนิด ซึ่งอาจเอาไปต่อยอดใช้รั กษ า cv 19 ได้ในอนาคต

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่ นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำลังพยายามวิจัยคุณสมบัติของเลือดตัวเ งินตัวท องในการรั กษ าโ ร ค

หลังจากที่เจ้าตัวเริ่มสนใจระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ชนิดนี้ เนื่องจากตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จากการกินซากสิ่งมีชีวิต แถมยังอาศัยอยู่ได้แม้ในน้ำเน่ าเสี ยนั่นเอง

 

 

โดยหลังจากที่เจ้าตัวขออนุญาต กรมอุทยานแห่งชาติ สั ต ว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงเก็บตัวอย่างเลื อดของตั วเงิ นตั วท อง (ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง) มาทดลองในห้องปฏิบัติการ

คุณจิตรกมลก็พบว่าในเบื้องต้นเลือ ดของสัต ว์ที่เก็บมามีฤทธิ์การยั บยั้งการเจริญเติบโตของเซ ล ล์ม ะเ ร็ง และเชื้ อแบ คที เ รีย บางชนิดได้

รวมถึงอาจต่อยอ ดเพื่อศึกษาการยั บยั้งเชื้ อไ ว รั สอื่นๆ อย่างไ ว  รั ส SARS-CoV-2 ต้นตอของโร คโ ค วิ ด-19 ที่กำลังแพ ร่ ร ะบ าดอยู่ในขณะนี้ได้อีกด้วย

 

 

นี่นับว่าเป็นอีกข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าจับตามองเลยทีเดียว เพราะหากเลื อดของตั วเงิ นตั วท องสามารถให้รั กษ าโ รคโ ค วิ ด-19 หรือม ะเ ร็ งได้จริงๆ มันก็ไม่ใช่เรื่องแ ปลกที่ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศแรกของโรคที่ประสบความสำเร็จในการวิจัยเรื่องนี้

และมันก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็อาจจะมีส่วนช่วยในการผลักดันตั วเงิ นตั วท อง เป็นสัต ว์ป่ าคุ้ มค รองที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์เชิงเศรษฐกิจด้วย

ซึ่งสำหรับเรื่องนี้คุณจิตรกมลก็ได้แสดงความเห็นว่า เรื่องนี้อาจส่งผลดีต่อการวิจัยเพื่อพัฒน าย าจากเลื อดตั วเ งินตั วท องไม่น้อ ย เพราะการใช้ประโยชน์จากตั วเ งิ นตั วท องในรูป แ บบนี้ การเพาะพันธุ์ในระบบฟาร์มจะตรงตามเป้าหมายและเหมาะสมกว่ามากนั่นเอง