มาแล้ว เช็คให้ไว เลขดัง พญาเต่างอย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่มีคนติดตามกันมากมาย ในช่วงนี้ ล่าสุด
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  ที่บริเวณส วนสาธารณะอำเภอเต่างอย ริมน้ำพุง ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ที่เป็นที่ตั้งรู ปปั้น พญาเต่างอย เริ่มมีประชาชนทย อยเดินทางมาสักการะบูชาและเยี่ ยมชมพญาเต่างอย

ซึ่งวันนี้เปิดเป็นวันแรก มีผู้ประก อบการร้า นค้ าข ายสินค้า รวมถึงพ่ อค้ าแ ม่ค้ าข าย ล อตเต อ รี่ ต่างก็ทย อยเปิดให้บริการ คา ดว่าจะมีผู้จิ ตศรั ทธ าในพญาเต่างอยเดินทางมาสั กก าระบูช าทั้งจากในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมามา กขึ้น เนื่ องจากอีกไม่กี่วันจะถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวั นหว ยออก โดยที่บริเวณทางเข้ามีมา ตร กา รป้อ งกั น โ ค วิ ด-19 อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันโร คจากนักท่องเที่ยว ซึ่งประชาชนก็ให้ความร่ว มมือเป็นอย่างดี โดยสว มใส่ห น้ าก าก อน ามัย เชิญชวนพี่น้องมาเยี่ยมชมสัก ก าระ พญาเต่างอยเพื่อสนับสนุนเศร ษฐกิ จและการท่อ งเที่ ยว

นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารของอำเภอเต่างอย และบริหารพญาเต่างอย ได้มีมติให้เปิดการท่องเที่ยวเยี่ยมชมพญาเต่างอยในวันนี้ (29 พ.ค. 64) เป็นวันแรก พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลตามมา ตร กา รป้อ งกั นไ วรั สโ ค วิ ด 19 ตามที่ราชการกำหนด

โดยเน้นย้ำเข้มงวดป้องกันการแ พ ร่ร ะบ าดของเชื้ อไ ว รั สโ คโ รน า ที่ทางเข้ามีมาตรการลงทะเบียน การตรว จวัดอุ ณหภู  มิ การสวมหน้าก ากอน ามั ย ซึ่งตอนนี้อำเภอเต่างอยยังไม่มีผู้ ป่ว ยโ ควิ ด-19 เพื่อสนับสนุนเศร ษฐกิจและการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนพี่น้องมาเยี่ยมชมสักก าระพญ าเต่างอย

นายผอง จันทะลุน ประชาสัมพันธ์พญาเต่างอย กล่าวว่า ทางสภาวัฒนธร รมอำเภอเต่างอย ได้เปิดให้พี่น้องได้เข้ามาสักการะบูช าวันนี้เป็นวันแรก หลังจากที่ปิดตามมาตรการป้อ งกั นโ ควิ ด-19 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่จะมากราบไหว้สักการะบูชาพญาเต่างอยปฏิบัติตามกฎผ่านจุดคัดกรอง สวมหน้ ากา กอน ามั ย เพื่อป้อ งกั นตัวเ อง

พญ าเต่างอย ที่ชาวอำเภอเต่างอยได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชาวอำเภอเต่างอย ซึ่งมีความสูงกว่า 3 -4 เมตร ซึ่งได้มีความเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ให้โชค หลังจากที่ผ่านมามีนักเสี่ ยงโชคที่เดินทางมาขอเลขเด็ดที่นี่ โชคดีถูกหวยไปหลายร าย จากภ ายในจังหวัดสกลนคร และจ ากต่างจังหวัด เพื่อข อเล ขเด็ ดกับพญาเต่างอยอย่ างไม่ข าดส าย บ างกลุ่มถึงกับเช่ าเ หม ารถตู้มากันก็มี

นอกจากนี้ยังมีบรรดาแม่ค้าลอ ตเต อ รี่นำลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบา ลมาวางแผงขายนับสิบแผง โดยค อหว ยที่เดินทางมาขอเล ขเด็ ดกับพญาเต่างอย หลังจากจุดธูปเทียนและกล่าวคำบูชาพญาเต่างอย ซึ่งมีผู้จัดทำคาถาบูชาพญาเต่างอยเขียนใส่กระดานมาตั้งไว้ด้านหน้ารูปปั้นแล้ว ส่วนใหญ่ที่เดินทางมาก็จะนำดอกไม้ธูปเทียน พร้อมน้ำแด ง และผักบุ้ง มาถวายแก่พญาเต่างอย เพราะเชื่อว่าถว ายแล้วจะได้รับโช ค

จากนั้นก็เป็นกร รมวิ ธีการข อหว ย ตามแต่ความเชื่ อของแต่ละคน บ้างก็เสี่ ยงเซี ยมซีที่มีมาไว้บริกา ร บ้างก็เดินดูรอบๆรูปปั้นพญาเต่างอย หลังจากนั้นก็จะไปเดินซื้ อล อตเต อรี่ ตามตัวเล ขที่แต่ละคนมองเห็น แล้วแต่โช คแล้วแต่ด วงของแต่ละคน โดยเล ขเด็ ดที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าขายลอ ตเต อ รี่ พูดถึงกันคือ 43 05 15 29 77 11 55 03