‘อัจฉริยะ’ มอ บตัวแล้ว หลัง โด นห ม ายจั บ ‘หมิ่ นศา ล’

จากกรณีที่ศา ล จั งหวั ด พร ะนค รศ รีอยุ ธย า ออ กหม ายจั บ นายอัจฉริยะ หรือธัญเทพ หรือรเณศ หรือโรจน์ทวี เรืองรัตนพงศ์ ประธา นช่วยเหลือเห ยื่ ออ าช ญ ากร รม ในข้ อ หาดู หมิ่ นศ าล

สื  บเนื่ องจากนายอัจฉริยะ ได้มีการไล ฟ์ส ด ใส่ร้ า ยศ า ล ยุ ติ ธร รมว่า มีการล็อ กผู้พิพา ก ษ าเพื่ อช่ วยให้ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด เลข าธิก ารมู ลนิธิ ทน ายประชาชนฯ ชนะ ค ดี

ซึ่งเรื่อ งนี้ สำนั ก งานศา ลยุ ติธร รมได้ตร วจสอ บข้ อเท็ จจ ริง แล้ว ว่าไม่เป็นจริ งอย่างที่นายอัจฉริยะฯ ใส่ร้ า ย กระบ วนกา รยุ ติธร รม

คว ามคื บหน้ าล่ าสุด มีร ายงา นว่า ทางด้ าน นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ได้เดิ นทางเข้าพ บ ผู้ กำกั บก าร สภ.พระนครศรีอยุธยา แล้วเพื่ อขอเข้ า มอ บ ตั วตา ม ห ม า ย จับ