วันนี้เคาะ! ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีรายงานความคืบหน้า ถึงมาตรการเ ยี ย วย าโ ค วิ ด -19 ช่ว ยเหลื อประชาช นที่ได้รับความเดื อน ร้อน จากสถ านก ารณ์แ  พร่ ร ะบ า ดของ โ ค วิ ด -19 ระล อกที่ 3

ซึ่งสถ านกา รณ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะลด ลง ผูู้ ติ ดเ ชื้ อยั งเพิ่ มสู ง มีร า ยง านค ลั สเ ต อร์ให ม่ ทุกวัน ทั้งนี้ ม ติที่ประชุ มค ณะรั ฐม นต รี
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้อนุ มั ติหลั กการ มา ต รก ารเยี ยว ย าประชาชน
โดยเ ฉ พาะโค รงก ารค นละครึ่ งระยะที่ 3 หรือคนละครึ่งเฟส 3
ซึ่งวันนี้ก ระทร วงการค ลั งจะเสน อเ รื่องเข้าครม.เค าะรายละเอี ยด อีกค รั้ง

 

รายละเอียดโครงการ ผู้ได้รับสิทธิ 31 ล้านคน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส1 และคนละครึ่งเฟส 2 มาแล้ว 15 ล้านคน ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3 รายใหม่ อีก 16 ล้านคน

ให้สิทธิมูลค่า 3,000 บาท รัฐบาลจ่ายให้วันละ 150 บาท ผู้ได้สิทธิจ่ายเอง 150 บาท

เงินคนละครึ่ง 3,000 บาท ที่ให้สิทธิ แบ่งเป็น 2 ช่วง

ก.ค.-ก.ย. 64 ใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ได้ 1,500 บาท

ต.ค.-ธ.ค. 64 ใช้สิทธิคนละครึี่งเฟส 3 ได้อีก 1,500 บาท

อย่างไรก็ตามติดตามร า ยละเอียด ความคืบหน้า กำหนดการ ลงทะเบียนรับสิทธิต่างๆ โดยเฉพาะลงทะเบี ยนคนละครึ่งเฟส 3 หลังประชุมครม.วันนี้