กองสลากฯ ขาย หวยใบ ละ 80 จ่าย ผ่าน “เป๋าตัง”

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564 พั นตำ รว จเ อก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำน วยการสำนั กงา นสล ากกิน แ บ่งรั ฐบ าล ได้แ ถ ลงข่ าวโครงการ GLO Official Sellers สร้างจุดจำหน่ ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อส ลา กได้ตามราค า 80 บ าท นำร่อ งพื้ นที่ กรุงเทพฯ และนนทบุรี

มีตัวแทนจำหน่ายสล ากร่ วมเค รือข่ าย GLO Official Sellers จำนวน 51 จุด โด ยการจ่า ยเงิ นในก ารซื้อ-ขายส ลาก จะเป็นการจ่ ายเงิ นผ่า นแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อป้อง กั นการซื้ อ-ขา ยสลากเกิ นราคาที่กำหนด 80 บาท


ซึ่งนำไปสู่การลดความรุ นแ รงของปัญหาการจำหน่ ายสล ากเกิ นราคา โดยในขณะนี้อยู่ระหว่ างการเชื่ อมต่อแอปพลิเคชันกับการจำหน่ ายส ลากผ่ านโครงการ
คาดว่าจะเริ่มจำหน่ ายในงวดแ รก งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้

สื บเนื่ องจา กปัจจุบั นมีผู้นำ สล ากกิ นแ บ่ งรั ฐบ าลไปจำหน่ ายเกินราคาหน้ าสล ากเป็นจำน วนม าก ส่ งผลให้ราค าเฉ ลี่ยที่ได้ จากการ สำรว จเกินกว่ าราคา 80 บาท ซึ่งปัญห าดังกล่าวส่งผลกระทบกับประชาชนผู้ซื้ อ


สำ นักง านฯ ไม่ได้นิ่ง น อน ใจและมีความตั้ง ใจจริ งในกา รหาแ นวทาง/มาต รก ารต่างๆ มา สนับสนุนการแ ก้ไขปัญ หาสล ากเกิน ราคาอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นที่มาของโคร งการ GLO Official Sellers ที่มีวั ตถุ ประสงค์เพื่อสร้า งจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อสล าก

ได้ตา มราคา 80 บาท และลดความรุ นแ รงของปัญหาการจำหน่ ายสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่ อง ด้วยวิ  ธีการ สร้า งความร่ว มมือกับตัวแ ทนจำหน่ าย(รายเดิม)
ที่ประสงค์จะเข้าร่ วมโคร งการฯ ซึ่งจะต้องมี คุณสม บั ติ พร้อมยอมรับหลั กเกณ ฑ์และ

เงื่อ นไข ารเป็นตัวแทนจำหน่ ายสลาก ร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers ของสำนักงานฯ
และจะต้องผ่ าน การคัดเลื อกให้จำหน่ ายสลากในพื้นที่นำร่อ งของโครงการฯ เพื่อให้การคว บคุม

การติ ดตามประเมิ นผล เป็ นไปอย่างใ กล้ชิด ประกอบด้วยเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต (เขตละ 1 ราย) และจัง หวัดนนท บุรี จำนวน 6 อำเภอ (อำเภอละ 1 ราย) ทั้งนี้ สำ นั กงา นฯ

ได้ปร ะกา ศรับสมัครตัวแทนจำ หน่า ยสล ากประเภทบุ ค คลทั่วไปส่วนกลาง (ร ายเดิม) และตัวแท นจำหน่ ายสล ากบุคค ลทั่ วไป จังหวัดนนทบุรี (ร ายเดิม)

สำหรับตั วแท นจำหน่ ายสลา กร่ วมเครือ ข่าย GLO Official Sellers จะได้รั บการเพิ่มสล ากให้ จำนว น 20 เล่ม รวมสล ากที่ได้รับไปจำหน่ ายต่อง วด จำนวน 25 เล่ม

เพื่อสนับสนุนการ จำ หน่ายส ลาก ณ จุดจำห น่าย สำหรับ การจ่า  ยเงินใน การ ซื้อ-ขายสล าก จะเป็นการจ่า ยเงิ นผ่าน แอป พลิเคชัน “เป๋าตัง”


เ พื่อป้อ งกัน การซื้ อ-ขา ยสล ากเกิน ร าคาที่กำหนด 80 บาท โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการเ ชื่อม ต่อแอ ปพลิเค ชันกับการจำหน่ายส ลากผ่านโ ครงการ พร้ อมนี้จะได้รับสิ่งของที่มีตรา สัญลั กษณ์เครือ ข่าย GLO Official Sellers

เพื่อเป็นการประชาสัมพั  นธ์ว่า เป็นจุ ดจำห น่าย เครือข่าย GLO Official Sellers ประกอบด้วย

แผ งจำหน่ ายสล าก ป้ ายประ ชาสั มพันธ์ (Roll up) เสื้ อกั๊ ก ตร าประทั บสั ญลัก  ษณ์ และป้ ายอ ะค ริลิ คประ ชา  สั มพั นธ์ น อก จากนี้สำ นักงานฯ จะดำเ นินก ารประช าสัมพั นธ์ จุด จำหน่ ายต ามแผน ป ระช า สั มพันธ์ผ่ านสื่ อต่างๆ

เพื่ อเป็นกา รส่ งเส ริม การจำหน่ ายขอ งตัวแ ทน โดยจะเริ่ม จำหน่ ายในงว ดแ รก ง วดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ ภ ายใต้ข้อปฏิบั ติตามสั ญ ญ า ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ ง ประก าศ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สำนักง านฯ กำหนด

หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามสำนักงานฯ จะดำเนินการกับตัวแทนจำหน่ ายอย่ างเข้ มงวด โดยจะบอ กเลิ กสั ญญ า และย กเลิ กการเป็นตัวแทนจำห น่าย และเรี ยกคื นทรัพย์สินที่สำนักง  านฯ ม อบให้ทั้งหมด รวมทั้งริบหลั กป ระกั นทั้งจำนวนทันที