หลักฐานเด็ด ปิดเกม “ลุงพล”

ในที่สุดหลังจากอึมครึมมาตลอดมากกว่า 1 ปี ก็มีคำตอบ เมื่อ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน ได้ขอ อนุ มั ติศา ล จังหวัดมุกดาหาร ออกหม ายจับ “ลุ งพล” หรือนายไชย์พล วิภา อายุ 44 ปี ลุงของ “น้อ งชมพู่”

ที่ขณะนี้ต กเป็นผู้ต้อ งห า ในค ดีการเสี ยชี วิ ตของ “น้อ งชมพู่” เด็ กหญิ งวัย 3 ขวบ ชาวบ้านก กอกอก อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

ที่หา ยออกจากบ้านพักเมื่อวันที่ 11 พ.ค.63 และพบเป็นศ พ ร่า งเ ปลื อย บนภูเห ล็กไ ฟ เขาสูงชันห่างจากบ้านพัก ราว 2 กิโลเมตร เมื่อ 14 พ.ค.63

วันนี้ศา ลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมั ติออกหม ายจั บที่ 53/64 ให้จับกุม นายไชย์พล วิภา หรือลุงพล ในข้อหาตามพฤ ติก า รณ์ ดังต่อไปนี้

1. มาตรา 317 ผู้ใดโดยปร าศจา กเห ตุอันสมค วร พร ากเด็ กอ ายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเสี ยจากบิดาม าร ดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระว างโท ษจำ คุ กตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 300,000 บาท

2.มาตรา 306 ผู้ใดทอดทิ้ งเด็ กอ ายุยังไม่เกินเก้าปีไว้ ณ ที่ใด เพื่อให้เ ด็ กนั้นพ้นไปเสี ยจากตน โดยประการที่ทำให้เด็ กนั้นปราศจากผู้ ดูแ ล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรั บ

ประกอบ มาตรา 308 ถ้าการกระทำความผิดตา ม มา ตรา 306 เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอ ดทิ้งถึงแ ก่คว ามต าย หรือรับอั นต รา ยส าหั ส ผู้กระ ทำต้ องระว างโท ษดั งที่บั ญญั ติไว้ในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 นั้น

ประกอบ มาตรา 290 ผู้ใดมิได้มีเจ ต นาฆ่ า แต่ ทำ ร้ ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความต าย ต้องระวางโท ษจำคุ กตั้งแต่3ปีถึง15ปี

3.มาตรา 150 ทวิ(ประมว ลกฎ หม ายวิธีพิ จ าร ณาความอ าญ า) ผู้ใดกระทำการใด ๆ แก่ศ พ หรือสภ าพแ วดล้อ มในบริเวณที่พบศ พก่อน การชั นสู ตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ในประการที่น่าจะทำให้กา รชั นสู ตรพ ลิกศ พหรือผ ลทางค ดีเป ลี่ยนแป ลงไป

เว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเพื่อป้องกันอั น  ตร ายแก่อน า มั ยของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สา ธา รณะอย่างอื่น
ต้องร ะว าง โท ษจำคุ กตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง40,000 บาท หรือทั้ง จำทั้งป รับ

ถ้าการกระทำความผิ ดตา มวร รคห นึ่งเป็นการกระทำโดยทุ จริ ตหรือเพื่ออำ พ รางค ดี ผู้กระทำต้องระว างโท ษเป็น 2 เท่ าของโท ษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มีรา ยง าน ว่า ลุงพล เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยตั้งแต่แ รก มีพย านเห็น  ลุ งพ ลในที่ เกิดเหตุ และคำ  ให้การ ของพย านที่ร ะบุว่า ลุงพ ล พูดถึ งก ารหา ยไป ของน้อ งช มพู่ ก่อนที่ชาวบ้ านจะท ราบเ รื่อง

ขณะที่หลั กฐา นสำ คัญ ที่เป็นเหมือ นหมั ดน็อ ก มั ดตัว ลุงพล คือ เส้ นของน้ องชมพู่ ที่ติดไปกับลุงพล ต กอยู่ในรถ ลุงพ ล ซึ่งเป็นเส้นผมกลุ่มเดียวกับ 36 เส้น
ที่ถูกตั ด  สั บ ด้วยมี ด ซึ่งพบบริเวณร่ างของน้ องชมพู่ ดีเอ็นเอ ลักษณะการเฉือน สับ ชี้ชัดว่าเป็นชุดเดียวกัน

รวมทั้งดีเอ็น ซึ่งที่พบในขน 3 เส้น ซึ่งครั้งแรกผ่านการตรวจดีเอ็นเอแบบไมโตรคอนเดรีย(เนื่องจากไม่พบรากขน)​ พบว่าเชื่อมโยงกับเพ ศห ญิง ระบุได้ว่าเป็นของญ าติสายเลือดเดียวกันฝั่งแม่

อาจเป็นของน้ อ งชม พู่เ อง แม่ พี่สาว ป้า น้า ยาย และเมื่อตรวจละเอี ยดวิธีพิเศษ “อนุภาคแสงซินโครตรอน” ด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีเพียง 2 เครื่องในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คือที่ไทย และที่ สิง คโปร์ พบความเข้ากันได้ มากที่สุดกับ “ป้าแต๋น” ที่เชื่อมไปถึง “ลุงพล”

ขณะเดียวกัน มีรายงาน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บั ญช าการตำ รว จแห่ งชา ติ จะแถ ลงข่าวนี้ ในวันพรุ่งนี้ 2 มิ.ย.64 โดยยังไม่ระบุเวลา และสถานที่

คลิปข่าว