กรมอุตุฯ เผยทั่วไทยร้อน

วันที่ 2 มิ.ย.2564 กร มอุ ตุ นิยมวิท ยา พยากร ณ์อาก าศ 24 ชั่วโม งข้างหน้า มร สุ มตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อ น พัดปกค ลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่ าวไทย

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝ นน้อ ยในระยะนี้ สำหรับคลื่ นล มบริเวณทะเลอันดามัน

และอ่ าวไท ยมีกำลังอ่ อน อนึ่ ง พา ยุโซ นร้ อน ฉอย-หวั่น (CHOI-WAN) บริเวณตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์มีแ นวโ น้มเคลื่ อนตัวไปทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ โดยพา ยุนี้ไม่มีผลกระท บต่อประเทศไทย

ส่วนฝุ่ นละอ อ งขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้