ทำครอบครัว สามี เสีย หาย “จั๊กจั่น” ลั่น ไม่ยอมความ

“จั๊กจั่น – อคัมย์สิริ สุวรรณศุข” เปิดใจ หลัง “อาบี” อดี ตผู้จั ดกา รส่ว นตัว และ “นก – อุษณีย์ วัฒฐานะ” ได้รับการประกั นตั วชั่ วคร าว ลั่  นไม่ย อ มคว ามแน่ ทำคร อบครัวสามีเสี ยห าย

จากกร ณีที่วา นนี้ (1 มิ.ย.64) ตำรวจกองบังคับการปฏบั ติก ารพิเ ศษ หรือ คอ มม านโด ได้รว บตั ว อาบี อดี ตผู้จัดก ารของนักแส ดงสา ว จั๊กจั่น – อคัมย์สิริ สุวรรณศุข พร้ อมด้ วย นก – อุษณีย์ วัฒฐานะ ดาราสาวอดีตเพื่อนสนิท

ไ ด้ที่ในอ.เมือง จ.นครราชสีมา และคุ มตั วส่ง สน.บางเขน เพื่อดำเ นินค ดีตามกฎห มาย เพร าะกุ เรื่ องโล กส องใบของ เค – วัฒนา เจริญศักดิ์วัฒนา สามีนักธุรกิจของจั๊กจั่น จนทำเกิดความเสี ยห าย และถูกวิจ าร ณ์หนั ก

โดย “อาบี” โดนข้อหาห มิ่ นประมา ท ส่งฟ้ องศ าล แ  ข วงดอ นเมือง ส่วน “นก อุษณีย์” โด นข้อหาหมิ่ นประม าทด้วยกา รโฆ ษ ณา ส่ งฟ้อ งศ าล อ า ญา ซึ่งว  านนี้ทั้งคู่ได้ให้ท       นายค วามส่วนตัวยื่ นปร ะกั นตั วในวงเงิ นคน ละ 1 แ สนบา   ท

ล่าสุดวันนี้ (2 มิ.ย.64)  จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ได้เปิ ดใจ ว่า “ตนเองนั้นได้ตามข่า วจากการรายงานของสื่ อและ ทน า ย นิด้า ทน ายคว ามส่ว นตัว ซึ่งตน

ขอปล่ อยให้เ ป็นไ ปตา มกร ะบ   วนการยุ ติธร รมจัดการ เพร าะที่ผ่า นมาอีกฝ่ ายไม่เคยขอโ ทษ ไม่เค ยออ กมาย อมรั บผิด ตำรว  จเรีย กก็ไม่มาพบ ไม่มาไก ล่เก ลี่ย จนต้องมีการ จั บกุ ม”

จั๊ กจั่ น เผ ยอีก ว่า “ตอน นี้ไม่ย อมคว ามแ น่น อน เพ ราะคร อบครั วสา มีเสียหา ยมากส่ง ผลต่อ การทำ ธุร กิจ”