สิ้นทวด 5 แผ่นดิน เมืองคอน อายุ 104 ปี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564  บ้านทุ่งเเค็ด ม.3 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช งานบำเพ็ ญ กุ ศลศ พ ได้มีลูกหล านและชาวบ้านต่างหลั่ งไ หลกันไปร่ว มไว้ อา ลั ยกับก ารจ ากไปของ คุณยายจีบ อินทร์แก้ว อายุ 104 ปี


ถื อเป็นคุณท วด 5 แผ่นดิน ซึ่งเกิ ดในรั ชส มัย พ ระบ าทส มเด็ จพ  ระ ม ง กุฎเก ล้าเ จ้าอยู่ หั ว รัชกาลที่ 6

โดยหลังจากที่ คุณยายจีบ หรือบางคนเรียกว่า คุณทวดจีบ ได้เ สี ยชี วิ ตลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม ด้วยโร คช รา เหล่าบรรดาลูกหล านรวมทั้งช  าวบ้าน

ได้มากันไ ว้อ าลั ยและร่ว มพิ ธีร ด น้ำ ศ พ กันอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ กา รคว บคุมป้อ งกั น เ ชื้ อโ ค วิ ด-19 เว้ นระยะห่ าง ชาวบ้านถือว่าย า ยจีบ เป็นผู้ที่มีอายุยื นยา วเกิน 100 ปี

หลังจากที่คุณยายจีบเสี ยชี วิ ตลงนั้น ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีความเ  ชื่อมาตั้งแต่สมัยโบร าณเชื่อว่า หากนำช้ อนกิ นข้า วจ ากในค  รัวของผู้เ สียชี วิตที่มีอายุเกิน 100 ปี ไปเก็บไว้ที่บ้ าน ก็จะถือว่าเป็นสิ ริม งค ล ทำให้อายุยื นย า ว

ทำมาค้าขา ยขึ้น ชีวิ ตจะมีคว ามเจริญรุ่งเรือง จึงทำให้เจ้าภาพนำช้อนที่อยู่ในครัวบ้านของคุณยายจีบ มาไว้ที่หน้าหีบศพ     ให้ชาวบ้านและแ ขกมาร่ว มง านได้เอาช้ อนอย่างเรียบง่าย นอกจากนี้ช้อ นที่ในครัวของย ายจีบหม ด เกลี้   ยง ไม่มีเหลือแม้แต่คันเดียว

สำหรับศ พของคุณย ายจีบนั้น ทางญา ติตั้งบำเพ็ญกุศ ลไว้ที่บ้าน หมู่ 3 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นค รศ รีธรรม ราช และจะ ทำกา รฌา ปน กิ จในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 นี้ ที่เมรุวัดทุ่งยวน