แม่หมีพาลูกปีนรั้วบ้าน หมาเห่าหมี หมีห่วงลูก หมีตบหมา เจ้าของหมาตกใจ ผลักหมีตกรั้ว

วันนี้เราจะมาติดตามเหตุการณ์ของวันชิ ลล์ๆ วันหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย เรื่องนี้เกิดขึ้นกับ Hailey หญิงสาววัย 17 ปี
ก  ล้ องวงจรปิดในบ้านเธอ ระบุว่าเธอได้ช่วยชีวิ  ตหม าของตัวเอง จากการปะทะกับแม่ห มีโด ยบั  งเอิญ

จากในคลิปเราจะเห็นว่า แม่หมีพาลูกน้อย สองตัว เดินผ่านมาในบริเวณบ้านของมนุษย์ แถมเดินธร รมดาไม่ได้ด้วยนะมันไม่เท่ ต้องเดินบนรั้วบ้านแบบนี้

พอดีกับที่เจ้าหม าที่เลี้ ยงไว้ในบ้า นสังเกตเห็นสิ่ งมีชี วิตประหลา ดเข้ามา ด้วยหน้าที่ของหม า ที่ไ ม่รู้ว่าจะปก ป้อ งบ้าน หรืออ ยากจะหาเพื่อนเล่นด้วย หม าให ญ่ 1 และหม าเล็  กอีก 2 ก็เลยพุ่งเข้า ไปเห่าใ ส่เจ้าห มีทันที

แล้วแ ม่  หมี ยิ่งได้ชื่อว่าเป็นสั ตว์ที่ห วงลู กอยู่ด้วย ก็อา จจะ  ตกใจ ตั้ง ท่าจะตะป บใส่เจ้าหม ากลั บโดยทันที ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็น สาว Hailey

ที่ตก ใจยิ่งกว่ า รี บวิ่งอ อก มาเพราะกลั วว่าห มีจะทำ อันต รายหม าของเธอ วิ่งเข้าไปปล่ อยจั กระใส่ มือ ตัว เอง ผ ลัก เจ้ าห มีกระเ นต กรั้ วบ้า นทันที

หลังจาก โดน ผ ลัก แม่ ห มีก็ปี นขึ้นม าอี กรอบ พร้อม กับ ทำหน้ างงๆ ก่อน ที่ดูเห  มือนว่ามันจะยอมถอยไป ตามลูกหมีน้อยที่วิ่งหนีไปก่อนหน้านี้แล้ วด้วย

ภายหลัง Hailey เปิดเผยกับ สื่อท้ องถิ่ นว่า “เมืองที่เธอตั้งอยู่ในเขตภูเขา จึงเป็นเรื่องปกติที่จะเจอห มีในช่ วงซั มเมอร์”

“วัน นั้น จู่ ๆ ก็ได้ยินเสียง หม าเห่ าจา กในส วน ตอนแร ก คิด ว่ามันเห่ าห มาตัวอื่น หรือไม่ก็เห่ ากร ะร อก ฉันก็เล ยจะเข้าไปบอกมันให้หยุ ด เ ห่า”

“แต่พอไปถึง เจอห มีเหมื อนจะกำลังตะปบหม าอยู่ซะงั้น!!”

“ฉันก็เลยวิ่งเข้าไปที่ ห มี จ้อง  ามัน แ  ล้วไม่รู้จะทำ ยังไงก็เลยผลั กมันเลย ฉันไม่คิดว่าฉั นผลั กแ รงนะ ฉันแค่ผ ลักให้มั นเสีย การท รงตัว

“ฉัน  นิ้วเ คล็ ดนิดหน่ อย โชคดีที่ ไม่เป็นอ ะไรมา ก

ชาวเน็ ตทั้ง หล ายที่ได้เห็  นคลิป ต่างพากันเเ ชร์ต่อทั้งบนเว็ บบอร์ ดชื่อดั งอย่าง Reddit หรือบน T ikT ok ก็ด้วย หลายค นออกมาแซ วเธอในความก ล้า

ที่แ   ม้ แต่ผู้ชา ยรู ปร่ าง กำ ยำ ก็อาจจะผ งะได้เมื่อได้เห็นห  มีตัวเป็นๆ ขณะที่หลายคนก็ชื่นชมว่าเธอเป็นคน รักหม าตัวจริง ถึงขั้นย อมเสี่ ยงตัวเองขนาดนี้

ชมคลิป