สอบเครียด’ลุงพล’ 2 ชั่วโมง ก่อนฝากขัง คัดค้านการประกันตัว

หลังจากที่ นายไชย์พล วิภา ผู้ต้อ งห าในค ดีการเสี ยชี วิ ตของน้อ ง ชมพู่ เข้ามอ บตัวที่สำนักงานตำรว จแห่ งชา ติ ตำ รวจจึงได้นำตัวกลับมาดำเนิ นค ดีในท้ องที่จังหวัดมุกดาหาร ด้วยเฮลิคอปเตอร์

มาลงที่ตำรว จตระเว นชา ยแ ดนที่ 234 ก่อนจะนำตัวมาสอ บปากคำที่กองบั งคั บการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

โดย นายไชย์พล ตกเป็นผู้ต้ องห าในค ดีฆ าตกร รม น้อ งชมพู่ ซึ่งค ดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ตำรวจได้เว ลารวบรวมพย านหลั กฐาน โดยเฉพาะหลั กฐา นทางนิ ติวิท ย าศา สตร์ และส อบปา กคำพยานแวดล้อม นานกว่า 1 ปี กร ะทั่ งพบว่ามีความเชื่อมโยง นายไชย์พล จนนำไปสู่การออ กหม ายจั บ

พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ระบุว่า จากการส อบป ากคำเบื้องต้น นายไชย์พล วิภา ให้การปฏิ เส ธทุกข้ อกล่ าวหา โดยหลังจากนี้จะนำตัวไปฝากขั งชั่วคร าวที่สถ านีตำรว จภูธรกกตูม ก่อนที่วันศุกร์จะนำตัวไปฝา กขังที่ศา ลจังหวัดมุกดาหารต่อไป

และช่วงบ่ายวันนี้ นายอนามัย และนางสาวิตรี วงศ์ศรีชา พ่อและแม่ของน้อ งชมพู่ เข้าพบทน ายคว ามและพนั กง านสอบสวนตำรวจภูธรกกตูม เพื่อหารือเกี่ยวกับยื่นคัดค้านการประกันตัว นายไชยพล ในวันศุกร์นี้

นางสาวิตรี ระบุว่า ตำรวจได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด และ รวบรวมพย านหลั กฐานที่ชัดเจนจนสามารถนำไปสู่การออกหม ายจับผู้ ก่อเห ตุได้ รวมทั้งยังเชื่อว่า พย านหลั กฐา นที่มีอยู่จะสาม ารถเอาผิ ดผู้ก่อเหตุได้

คลิปข่าว