บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เข้าคนละครึ่งได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด รับเพิ่ม 200 ร่วม คนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ ต้องคืนสิทธิ์ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 64 บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐล่าสุด นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำน วยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

โดย เปิ ดเผยว่า มีเงื่ อนไขเพิ่มเติมคือ ต้องสล ะสิทธิทันทีหากผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เลือกเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 หรือ ยิ่งใช้ยิ่งได้

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงก าร คนละครึ่งเฟส 3 หรือ ยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องคืนบัตรกับกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดภายใน ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงกา รคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ อยู่ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ) ระยะที่ 3 ในส่วนของกลุ่มผู้มีบัตรฯ ประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะช่วยเหลือค่าซื้ อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษ ฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน วงเงินรวม 16,380.19 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะได้รับการเยียวย าเพิ่มเติมจากการระบ าดของโ ควิ ดระลอกใหม่เป็นเงิน 200 บาทต่อเดือน นาน 6 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม รวมเป็นจำนวน 1,200 บาท