“นก อุษณีย์” ยืนยัน!! ไม่ได้ หนี หม าย เรี ยก คดี หมิ่ นประมาท

จากก ร ณีที่นักแสดงสาว “นก อุษณีย์ วัฒฐานะ” และ “อาบี” อดี ตผู้จัด การนางเ อก สาว “จั๊กจั่น อคัมย์สิริ”


ถูกจับกุมตัวในข้อหาหมิ่ นประม าทโด ยกา รโฆ ษ ณ า ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดนกได้เคลื่อนไหวแล้วพร้ อมชี้แ จงรายละเอียด

หลังจ ากที่เกิด เรื่อ ง รา ว ม หา ก าพย์ ขึ้นกับคว ามรักของนักแสดงสาว “จั๊กจั่น อคัมย์สิริ”กับสา มีห นุ่ม”เค วัฒนา” โดยคนสนิ ทอย่าง “อาบี” อดี ตผู้จัดก ารของจั๊กจั่น และเพื่ อนรักอย่าง “นก อุษณีย์”

สร้ างเรื่ องโล กใบที่ส อง จนในที่สุดเกิดการแ จ้งคว ามและจับกุมตัวของอาบีและนกได้ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหลายคนมองว่านกได้หล บหนีหม ายเรี ยกและขา ดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ล่ าสุด นกได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน เฟซ บุ๊ก ชี้แจ งรายละเอี ยดต่ างๆในรอบสามเดือนที่เงี ยบห ายไป โดยระบุข้อความว่า

ชี้แจงค่ะ!!!  เราไม่เคยหล บห นีหม ายเรี ยกตามที่มีข่าวออกไป ไม่เคยข าดการติดต่อกับพนักงา นสื บส วนเจ้าข องค ดี มีหลั กฐ านการติ ดต่อและหนังสือแ จ้งเลื่ อนเข้าพบครบถ้ วน

ที่มาโคราชเพราะรับป ากชาวบ้านไว้เรื่องทำโร งท าน เพราะฉะนั้นพรุ่ งนี้ไม่ย กเลิ กนะคะ เจอกันเห มือนเดิ มตามที่ อสม.ได้ประส านไว้ค่ะ ขอบคุณค่ะ”