เศร้า! โควิดคร่าชีวิต “หมอเล็ก” หมอใจบุญเปิดคลินิกรักษาคนจนฟรีที่ภูเก็ต

โลกโซเชียลแห่ไว้ อา ลั ย การจ ากไปของ “หมอเล็ก”

เจ้าของคลินิกที่ป่าตอง หลัง ติ ด เชื้ อไ วรั ส โ ค วิ ด ทำให้เสี ย ชี วิต

ระบุเป็นหม อใจบุญ แ จกข้ าวส ารฟ รีให้กลุ่ มคนย ากไร้ เมื่อครั้ งโ ค วิ ดร ะบ าด ร ะล อกแ รก

เป็นความสู ญเ สียของวงการแ พทย์อีกครั้ง เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล”

โพสต์ข้อความว่า เมื่อช่วงวันที่ 2 มิ.ย.ได้รับแ จ้งทางไลน์ว่า “หมอเล็ก” นพ.ประยูร ภคเมฆานนท์ แพทย์ ม.อ.รุ่น 8 เพื่ อนรั กร่ วมรุ่ นของผม ที่ทำงานอยู่ภูเก็ต ติ ดเ ชื้ อไ ว  รั สโ ค วิ ด-19 ลงปอด

ถูกส่งตัวไปรั กษ าตัวที่โร งพย า บา ลสงขลานครินทร์ หลายวันมาแล้ว ก่อนจ ากไปอย่ างสงบ

สำหรับ “คุณหมอเล็ก” เปิดคลินิกส่วนตัวที่ป่าตอง อ.กระทู้ ช่วงก าร ระ  บ าด ของโ ค วิ ดรอบแรกนั้น คลินิกคุณหมอได้ปรับเป็นโรงทาน

แจกข้าวสารถุงให้คนที่ได้รับความเดือดร้อน  ต่ละวันมีคนมาเข้าคิวรับข้ าวส ารเป็นจำนวนมาก ติดต่อกันนับเดือน

ระยะหลังที่การ ระ บ า ดข องโ ร คเริ่ มคลี่ คล าย คุณหมอได้โป        รโม ตการท่องเที่ยวภูเก็ต ด้วยการเดินทางไปถ่ายภา   พมุมสวยๆของจังหวัด นำเสนอผ่านเฟซบุ๊กส่วน

มีคนเข้ามาชมจำนวนมาก และแ ชร์อย่างแ พ ร่หล าย วันนี้ ไม่มีเพื่อน ไม่มีภาพเหล่านั้นอีกแล้ว

ขณะที่คนรู้จัก “หมอเล็ก” ระบุว่า ผู้ต ายเริ่ม รั กษ าที่โรงพย าบาลป่าตอง และส่งต่อไปรั กษ าที่โรงพย าบา ลวชิระภูเก็ต

เนื่ องจากมีโร คปร ะจำ ตั ว คือ โร คเบ าหวาน ก่อนพบเชื้ อไ ว รั สล งป อด จึงนำตัวส่งรั กษาต่อโรงพย าบา สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

ก่ อนสิ้ นใ จอย่างสงบเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา ก่อนทำพิ ธี ฌา ปนกิจที่ วัดโคกนาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีญ าติที่ใก ล้ชิ    ดร่วมพิ ธีจำนวนหนึ่ง