แรงงาน ติด โค วิ ดจาก พื้นที่เสี่ ยงไม่ รา ยงา นตัวโผล่ ตั้ งว งดื่ ม ร่วมงานศ พ

ผู้ว่าฯ- ส ส จ. ขอชาวบ้านชั ยภู มิ กา ร์ดเริ่มต กหลังพบ แร งงา นกลับ บ้านมาจากพื้ นที่เสี่ ยง ไม่ ยอ  มรายงานตัวออกหาเที่ย วพบปะ ผู้คนจำนวนมาก

ร่ว มงา นศ พ ชวนกันตั้ ง ว ง ดื่ ม ก่อนจะตร วจพ บว่าติ ด cv -19
ด้าน จนท.เกี่ยวข้อ     งเตรียมใช้ ม าตร กา รเ ข้ มเอาผิ ดคนไม่ร ายตัว
ล่าสุด ยอด ป่ ว ย โ    ค วิ ดยังเพิ่มร ายวันอีก 3 รา ย สะสมรวมแล้วกว่า 313 ราย

( 5 มิ.ย.64 ) สถานการณ์การแ พ ร่  ระ บ า ด cv-19 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ นายแพทย์วชิ ระบถพิ บูลย์ นายแพทย์สาธาร ณ สุขจังหวัดชัยภูมิ ( สสจ.) และโฆษกคณะกรรมการค วบคุ ม โ ร ค ติ ดต่ อ จ.ชัยภูมิ

มีรายงานล่าสุดวันนี้ยังพ บผู้ป่ วยร ยใหม่ เพิ่มขึ้นอีกรวม 3 ราย ในเขต อ.หนองบัวระเหว 1 ราย ผู้ ป่ วยเ พศ ชาย  เป็นเด็กอายุ 13 ปี ตำบลโสกป ลา ดุก

ซึ่งผู้ ป่ว ยเดินท างไปพักกับ มารดา เมื่อ 17 เมษายน 2564 ที่เขตพระโขนง กรุงเทพ มหานคร มา รดา ประกอบอาชีพค้าข าย ในสย ามพารากอน

ต่อมาวันที่ 30 พ.ค.64 ม าร ดาเริ่ม มีอ ากา รไอ มีเ ส มห ะ และต่อมาในวันที่ 31 พ.ค.64 มา รด าขับรถส่วน ตัวมาส่งน้อง วัย 13 ปี ที่ จ.สระบุรี เพื่ อมาขึ้ นรถกั บน้า

มีอาชีพ ขับรถ ขน ส่ ง น้ำ    มั น สระบุรี-ภูเขียว เพื่อ กลับ บ้าน อำเภอหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ และเข้า ที่พั  ก และไ ทม์     ไล น์ต่อมาใน 2 มิ.ย.64 ผู้   ป่ ว ยเด็ กเริ่ มมี ไ ข้ สู ง ไอ มี เส มหะ และในวันที่ 4 มิ.ย.64


มาขอต รวจ รับ การรั ก  ษาที่โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ผลตรวจล่าสุดยืน ยันพบ น้อง วัย 13 ปี ราย นี้ติ ด cv-19 และทีมแพ ทย์ได้เร่งจากการค้นหาผู้สัม ผัสใกล้ชิด

พบว่ามีผู้  สั ม ผัสเ สี่ ยงสู ง เพิ่มอีกจำนวน 9 ราย อยู่ระหว่างให้ กั กตั วรอ ผลตร วจ ยืน ยันต่อไปในขณะนี้ด้วย