MEA ร่วมสนับสนุนโครงการ ‘ข้าวแสนกล่อง’ ส่งกำลังใจให้พี่น้องอิ่มท้องสู้วิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นางสาวสุวรรณา วิริยะประยูร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นผู้แทนส่งมอบ

“ข้าวกล่อง” อาหารปรุงสุ กพร้อมรับประทานหลากหลายเมนู จำนวน 10,000 กล่อง

เพื่อสนับสนุนโครงการ Food For Fighters โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และมูลนิธิคุวานันท์ ในภารกิจ “ข้าวแสนกล่อง” เพื่อจัดส่งอาหารปรุงสุ กให้ชุมชนที่ต้องกั กตัวสู้วิกฤติ cv-19

โดยมี นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ MEA จะดำเนินการส่งมอบข้าวกล่องวันละ 1,000 กล่อง เป็นจำนวน 10 วัน

 

รวมทั้งสิ้น 10,000 กล่อง เพื่อร่วมช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนแออัดที่อยู่ระหว่างกักตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค cv-19

ให้ได้อิ่มท้องระหว่างกักตัวอยู่ที่บ้าน พร้อมส่งกำลังใจให้สังคมไทยสามารถก้าวผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

นางสาวสุวรรณา เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ประกอบกับ MEA เป็นรัฐวิสาหกิจสัง กัดกระทรวงมหาดไทย

 

พร้อมดำเนินการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลต่อเนื่อง ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทำงานที่บ้าน

(Work From Home) จึงได้จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

โดยอุดหนุนอาหารสดใหม่พร้อมรับประทานจากผู้ประกอบการร้านอาหารภายในศูนย์อาหารของ MEA เพื่อส่งมอบต่อภารกิจ “ข้าวแสนกล่อง” ภายใต้ความร่วมมือของ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เครือข่าย Food For Fighters

และมูลนิธิคุวานันท์ ในการจัดส่งอาหารปรุงสุ กวันละ 5,000 กล่อง รวม 30 วัน ให้ชุมชนซึ่งกำลังเดือดร้อนทั่วกรุงเทพฯ โดย MEA ร่วมสนับสนุนอาหารกล่องจำนวนทั้งสิ้น 10,000 กล่อง

 

ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ภายใต้มาตรฐานด้านคุณภาพและอาชีวอนามัยอาหาร และแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพ ร่ระ บาดของเชื้ อ cv-19

ให้ผู้รับประทานมั่นใจได้ว่า อาหารที่ MEA มอบให้คืออาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเปี่ยมไปด้วยกำลังใจที่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน

 

ที่ผ่านมา MEA ยังได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสถาบันทางการแพทย์ ได้แก่ การสนับสนุนสิ่งของจำเป็นสำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม การมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับชุมชนต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง

นอกจากนี้ MEA ยังได้มอบเช็คเงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท สำหรับการดำเนินงานช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ของมูลนิธิดวงประทีป รวมถึงการส่งมอบหน้ากา กอนามัยให้แก่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ กว่า 300,000 ชิ้น

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งเสริมสุข อนามัยที่ดีและเพิ่มการเข้าถึงหน้าก ากอนามัยที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและยับ ยั้งการแพ ร่ระบ าดของ  cv-19 อีกด้วย