หนุ่มวิศวกร ใช้ห้องพักทำแล็บ ผลิต

ตำรวจ จั บกุมนายประยูร ถาพินนา พร้อมขอ งกล าง   2,300 เม็ด จากนั้นได้สืบสวนขยายผล

จั บกุม นายปฏิเวธ สุวรรณคีรี ซึ่งเป็นวิศวกรเค มี จากการตรวจค้นห้องพักบ้านเอื้อ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พบ  อีก ว่า 20,000 เม็ด   ประมาณ 50 กรัม

แท่นผลิต อุปกร ณ์ในห้อง เ ค มี ตู้เย็น เครื่องชั่ ง บรรจุภัณฑ์  และ  ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ

นายปฏิเวธ รับสา รภา พว่าเป็นผู้ ผลิ ต จริง โดยใช้ความรู้จากที่เรียนจบด้านวิศวกรรมเค มี   จำหน่า ยให้กับกลุ่มลูกค้านักเที่ยว

ส่วนสารเคมีที่ใช้ในการผลิต อ้างว่าสั่งซื้อ                                                                            มาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งตำรวจไม่เชื่อคำให้การ เพราะสารเคมีที่ใช้ในการผลิ ต บางชนิดห้า ม จำหน่ายในประเทศ

ต้องลั กลอ บนำเข้ าจากต่างประเทศเท่านั้น

โดยคาดว่า ไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ ต้อ งห า 2 คนเ                                                                   ท่านั้น น่าจะเป็นขบวนการใหญ่ เนื่องจากอุปกรณ์ผลิ ต   ที่พบในห้องสามารถ ผลิต ได้มากถึงวันละ 3,000 ถึง 5,000 เม็ด