ร้านอาหาร สู้ไม่ไหว ปิดตัวอีก 5 หมื่นราย

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย

ผลสำรวจร้านอาหารและผู้ผลิตเครื่องดื่ม พบว่าจากการระบา ดของ cv -19 ทำให้บริษัทน้ำอัดลมที่ส่งให้ร้านอาหารเป็นหลัก พบว่าร้านอาหารปิดตัวและยกเลิ กการสั่งเครื่อมดื่ม เพิ่มอีก 5 หมื่นราย

ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะใช้เวลาฟื้ นตัวอีกกี่เดือน เมื่อเทียบกับการชุมนุ มปิดสนามบิน ในอดีตร้านกลับมาฟื้ นตัวไม่เกิน 2 เดือน แต่วิกฤ ต cv-19 รอบนี้ ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาแค่ไหน กว่าร้านจะฟื้ นตัวกลับมาได้อีกครั้ง