ประกันตน ม.33 โดนเทเฉย งงในงง

ผู้ประกันตน โดนเท ประกันสังคม เลื่อนคิวฉี ดวัคซี น แจ้งฉี ดใหม่อีกครั้ง 28 มิ.ย.64 มีรายงานว่าสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงศูนย์ฉี ดวัคซี น โ ควิ ด-19

เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ชั่วคราวทั้ง 45 จุด แล้วจะเปิดให้บริการอีกครั้ง 28 มิ.ย.64 โดยระบุว่า เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซี นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องความต่อเนื่อง

สถานที่ การให้บริการ สำนักงานประกันสังคม จึงขอปิดปรับปรุงระบบการให้บริการศูนย์เป็นการชั่วคราว

 

โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้จะแจ้งให้สถานประกอบกิจการ และผู้ประกันตน ทราบคิวนัดหมายอีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ .

ทั้งนี้ในโลกออนไลน์ ได้มีผู้ใช้ทวิตเต อร์หลายคน โพสต์วิจารณ์และแสดงข้อความ SMS ที่ได้รับการแจ้งเลื่อนการฉี ด รวมทั้งข้อความจากบริษัทที่แจ้งให้พนักงานทราบ

ขณะที่หลายคนที่ไปฉีดวันนี้ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หน้างานให้กลับบ้าน เพราะวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอ