บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยาเพิ่ม 1,200 บาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของCV19 ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอ หนึ่งในนั้นคือ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรคนจนเป็นเงิน 1,200 บาท

ครอบคลุมกลุ่มประชากรประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้อีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 มาตรการช่วยครั้งนี้จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับอยู่แล้ว ดังนี้

1.วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อคน ใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

4.ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้อีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มโอนตั้งแต่เดือน ก.ค. – ธ.ค.2564