ทุนเสมอภาค เเจก 3,000 บาท ใครได้บ้างรีบเช็กเลย

เด็กไทยทุกคนต้องได้ไปโรงเรียน ทุนเสมอภาค ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อนุบาลถึง ม.3ความพร้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เด็กแต่ละคน ได้เข้าถึงโอกาศทาง การศึกษาไม่เท่ากัน

แม้รัฐจะอุดหนุนค่าเทอมให้แก่เด็กในทุกช่วงวัย แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าเดินทาง ค่าอาหาร คำาอุปกรณ์การเรียน ที่ถือเป็นการะที่ทำาให้หลายดรอบครัวไม่สามารถส่งลูกเรียนได้

ทุนเสมอภาด โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บาท/คน แบ่งจ่ายในเทอมที่ 1 คนละ 2000 บาท ในเทอมที่ 2 อีกคนละ 1,000 บาท

ซึ่งในภาค เรียนที 2/2563 ได้โอนเงินให้นักเรียนชั้น อนุบาล – ม.3 จำนวนกว่า 1.17 ล้านคนดรบแล้ว เมื่อวัน ที 13 มี.ค.64 ที่ผ่านมา

การคัดกรองนักเรียนยากจน ประเมินจาก รายได้เฉลียสมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน มีภาระพึ่งพิง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ สภาพยานพาหนะ ที่ดินทำการเกษตร แหล่งไฟฟ้าหลัก ที่อยู่อาศัย ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

โดยคุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศจะเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อเยียมบ้านนักเรียนหากพบเห็นเด็กยากจนเสียงจะต้องออกจากโรงเรียน ท้องถิ่น โรงเรียน

และคุณครู สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โทรศัพท์ 02 079 5475 ต่อ 8