ด่วน!! อนุมัติ จ่ายช่วยเหลือแล้ว 9,500 บาท

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจของรั ฐบาลว่า รั ฐบาลได้เตรียมงบประมาณจำนวน 7,500 ล้านบาทในการเยียวย ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ ศบค.ฉบับที่ 25 หรือ ฉบับล่าสุด

ซึ่งมีประชาชนเดือดร้อนในภาคแรงงาน 6 จังหวัดในกลุ่มก่อสร้าง สถานบริการ ร้านอาหาร ด้วยการจ่า ยค่าแรงให้ 50% เป็นเวลา 1 เดือนจากเหตุสุดวิสัย

 

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีมาตรการเยียวย าของประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างมีดังนี้

 

 

ประกันสังคมจะจ่า ยในกรณีเหตุสุดวิสัย 50% ของฐานเงินเดือนให้กับลูกจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

 

 

อย่างไรก็ตาม หากมีคุณสมบัติ สัญชาติ คนไทย ประกันสังคมจะจ่ายเพิ่มอีก 2,000 บาท หากรายใด ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ไปลงทะเบียน แอฟฯถุงเงิน

 

ในส่วนมาตรการเยียวย าของประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ประกันสังคมจ่า ยเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการหรือนายจ้าง จำนวน 3000 บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้าง แต่ไม่เกิน 200 คน โดยจะจ่า ยให้กับผู้ประกอบการนาน 1 เดือน

 

 

ขณะที่มาตรการอื่นเยียวย าอย่างอื่นอาทิ คนละครึ่งเฟส3 และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังคงเดินหน้าต่อไปตามกำหนดเดิม

 

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่า ยใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่า ยให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารา ยย่อ ย

เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมซึ่งกระทรวงการคลังเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่ วันที่ 14 มิ.ย. 64 และจะเปิดให้ใช้สิทธิได้ระหว่าง1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

 

 

โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าแอพพลิเคชันเป๋าตังให้ผู้ได้สิทธิ ในวันที่ 1 ก.ค.2564 วงเงิน 1,500 บาท และ วันที่ 1 ต.ค. วงเงิน 1,500 บาท รวม 3,000 บาทตลอดโครงการ