สัญญาณ บ่งชี้ ระบา ดระลอก 4

จากสถานการณ์การแพ ร่ระบา ดโควิ ด-19 ทางด้าน “รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล” หัวหน้าสาขาวิชาโร คระบบการหายใจและวั ณโร ค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพ ทยศาสตร์ศิริรา ชพย าบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เผ ยว่า

เป็นวันแรกของเดือนนี้ที่กลับมาเป็นอาจารย์ประจำการหอผู้ป่ว ยไอซี ยูโควิ ดแห่งแรกของศิริราช รวม 7 เตียง ขณะนี้กิจการเราดีมากจึงขยา ยไปอีกสองที่ ที่ละ 6 เตียง รวมทั้งหมดจึงเป็น 19 เตียง ซึ่งเต็มมาเกือบตลอดเดือนนี้ และคาดว่าจะเป็นแบบนี้ในเดือนหน้าอีกทั้งเดือน ถ้าเป็นเชิงพาณิชย์สงสัยอัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มนับว่าก้า วกระโด ด

 

ข้อมูลจากการสุ่ มตรว จเมื่อราวสิบวันก่อน ในศิริราช พบสายพั นธุ์เดลต้าประมาณ 30% ถ้าถึงวันนี้น่าจะเกินครึ่งไปแล้ว สัปดาห์นี้จะลองส่งตรวจในผู้ป่ว ยที่มีอาการรุ นแรงดูว่าจะพบคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร สายพันธุ์นี้นอกจากจะแ พร่ได้ง่ายไปสู่ทั้งเด็ก คนท้อง และคนชรา

ยังอาจจะเกิดปอดอักเส บได้เร็วและได้แรงกว่าสายพันธุ์เดิมๆ ที่เราคุ้นเคย นี่เป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้เรียกการระบา ดช่วงนี้เป็นระลอกสี่ และเป็นตัวชี้ขาดหนึ่งในความย ากง่ายของการคว บคุมโร คภายหลังเริ่มใช้มาตรการต่างๆ ที่เผยโฉมให้ชัดเจนวันนี้

คงต้องลุ้นกันตัวโก่ งเหมือนบอลยูโรที่มาได้ครึ่งทางของรอบ 16 ทีมแล้ว

ในบรรดาผู้ป่ว ยทั้ง 7 รายที่ดูแลอยู่ตอนนี้ สองในเจ็ดน่าจะมาจากสายพันธุ์เจ้าปัญห า วันนี้ย้า ยผู้ป่ว ยเก่าได้สองรายและนำรายใหม่เข้ามาแทน คาดว่าเจ้าตัวร้า ยคงกลายเป็นขาใหญ่ของที่นี่แทนคือ 4 จาก 7 ราย ที่น่าสนใจคือผู้ป่ว ย 3 รายเป็นอาจารย์อาวุโสของผมเอง

ทุกท่านแม้อยู่ในวัยเกือบหรือเกิน 80 แล้ว แต่ยังแข็งแรงดีและไม่มีโร คหรือภ าวะเสี่ ยงชัดเจน ที่สำคัญคือทั้งหมดหาต้นตอคนนำเชื้ อมาให้ได้ไม่ชัดเจน แสดงถึงมีการลุกลา มของเชื้ อเข้าไปในชุมชนวงกว้าง ซึ่งเป็นอีกสัญญา ณบ่ งชี้ของการระบา ดระล อก สี่

ภาวนาให้เหล่าครูทุกท่านได้รับผลดีของการดูแลรักษ าโดยไม่มีภาวะแท ร กซ้อนรุนแร งหรือเรื้อรั ง นี่ช่วยตอกย้ำอีกครั้งว่า วัคซี นที่กำลังจะได้มาในเดือนหน้า จะต้องเร่ งฉี ดให้กับผู้สูงอายุและผู้มีโร คเรื้ อรั งเป็นอันดับต้นๆ

 

ในยามที่กรุงเทพกำลังจะถูกข้ าศึ กโควิ ดสายพันธุ์ภา รตะ ตีแต  ก ได้มีการระด มทหา รใหม่ที่เพิ่งสำเร็จการฝึกฝนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเสริมทั พ พวกเขาเหล่านี้ถูกส่งตัวจากหัวเมืองมาร่ำเรียนในเมืองหลวง เพื่อหวังกลับไปเป็นกำลังสำคัญดูแลสุขภา พพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด

การกะเกณฑ์เขามาช่วยงานก่อนส่งตัวกลับที่ตั้ง ควรเป็นไปโดยความยินยอมของทั้งตัวเขา หัวหน้างานเขา และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่เขาหากสถานการณ์โควิ ดที่นั่นยังเบาบางอยู่ วอนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายอย่ารานน้ำใจผู้น้อยมากไปนักเลย สายงานแพ ทย์เราใช้ระบ บอาวุโสและคุณธรรมในการร้อยรัดพวกเราเข้าด้วยกันไว้

มากกว่าการใช้อำนา จสั่งการตามระดับบังคับบัญชาเหมือนวิชาชีพอื่น อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยกลายเป็นไฟไห ม้ฟางก่อความบา ดหม า งใจกันโดยใช่เหตุ ที่จริงเราน่าจะช่วยกันประสานเสียงว่า

การแก้ไขหลักของสถานการณ์ในกรุงเทพต้องเน้นการควบคุมโร คให้อยู่หมัด มากกว่าการขย ายเตียงโควิ ดในโรงพย าบาลต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด