ด่วนเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้าน

วันที่ 30 มิ.ย. รายงานจากคณะกรรมการ โร คติดต่อ จ.สงขลา
เปิดเผยว่าคณะกรรมการโร คติดต่อ จ.สงขลา มีประกาศขอความร่วมมือจากประชาชน งดออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น.

และให้ร้านอาหาร ตลาดโต้รุ่ง ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกิดเวลา 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.-29 กค.64

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ประธานกรรมการโร คติ ดต่อ จ.สงขลา

เปิดเผยว่าพบว่าจำนวนผู้ติด CV-19 เพิ่มขึ้น และกระจา ยไปหลายพื้นที่ มีการระบา ดเป็นกลุ่มก้อน

เกิดการสัมผัสความเสี่ย งในสถานประกอบการ การร่วมกิจกรรม การเลี้ยงสังสรรค์ และการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่เสี่ย ง

คณะกรรมการฯ ขอความร่วมมือจากประชาชน งดออกจากเคหะสถาน เพื่อคว บคุมความเสี่ย งจากการสัมผัส กิจกรรมการรวมกลุ่ม เพื่อการคว บคุมโร คมีความต่อเนื่อง