สินเชื่อประชาชนสุขใจ ให้กู้ยืม 200,000 ไปลงทุนค้ าข าย

“สินเชื่อประชาชนสุขใจ”

เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือค้าขายให้กู้ได้ตามความสามารถของท่านในการชำระใช้หนี้คืนกู้ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวน เงินกู้ คงเหลือ

ตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ในวันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ราย สนใจไปดูรายละเอียดกัน

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อประชาชน สุขใจ อัตราดอกเบี้ย กรณีที่ท่านผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ทันให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

คุณสมบัติ ผู้กู้ยืมเงิน

– เป็นผู้ ประกอบการ รายย่อย, ค้าขาย กับบริการ และ ผลิต สินค้า อุปโภค บริโภค เพื่อจำหน่าย

– เป็นผู้มี รายได้ ประจำ, ข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน

– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจ จะประกอบอาชีพ อิสระรายย่อย

– เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย และ เมื่อรวม อายุผู้กู้ กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ อายุต้องไม่เกิน 60 ปี

– กรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครอง จัดทำหนังสือ ให้ความยินยอม

– มีที่อยู่อาศัย หรือ ที่ทำงาน ที่แน่นอนสามารถติ ดต่ อได้ง่าย

– ต้องไม่เป็น ลูกจ้าง พนักงาน ของธนาคาร ออมสิน

– ต้องไม่เป็น ผู้กู้สินเชื่อ พัฒนาองค์กรชุมชน

การชำระคืนเงินกู้

เงินกู้ระยะสั้น :

ให้มีการทบทวน วงเงินทุกปี

เงินกู้ระยะยาว :

– วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

– วงเงิน50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี

– วงเงิน100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี

คุณสมบัติ ผู้กู้ยืมเงิน

– เป็นผู้ประกอบการ รายย่อย, ค้าขาย กับบริการ และ ผลิต สินค้า อุปโภค บริโภค เพื่อจำหน่าย

– เป็นผู้มีรายได้ ประจำ, ข้าราชการ, ทห า ร, ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน

– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจ จะประกอบอาชีพ อิสระรายย่อย

– เป็นบุคคลธรรมดามีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย และ เมื่อรวม อายุผู้กู้ กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ อายุต้องไม่เกิน 60 ปี

– กรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครอง จัดทำหนังสือ ให้ความยินยอม

– มีที่อยู่อาศัยหรือ ที่ทำงาน ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ง่าย

– ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ของธนาคาร ออมสิน

– ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อ พัฒนาองค์กรชุมชน

การชำระคืนเงินกู้

เงินกู้ระยะสั้น :

ให้มีการทบทวน วงเงินทุกปี

เงินกู้ระยะยาว :

– วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

– วงเงิน50,001 – 100,000 บาทให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี

– วงเงิน100,001 – 200,000 บาทให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี