ครม. ร่วมโต๊ะไม่สวมหน้ากา กอนามั ยสักคน

(1 ก.ค.64)

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี
และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ

เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ สิรินาถ จ.ภูเก็ต หลังตรวจโครงการ Phuket Sandbox เพื่อทำกิจกรรมปลูกต้นจิกทะเลและปล่อยเต่าที่ชายหาด จากนั้น นายกรั ฐมนตรีและคณะได้พักผ่อนชมทิวทัศน์ทะเลภูเก็ต โดยได้ทานของว่าง

เพื่อพักคอยก่อนจะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

ภายหลังการลงพื้นที่ดังกล่าวก็ได้เกิดกระแ สวิพากษ์วิจารณ์ในโ ซเชี ยลมีเดีย โดยได้มีการแ ชร์ภาพขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงกลาโหม พร้อมคณะ

ได้นั่งล้อมวงบนโต๊ะริมทะเล โดยไม่สว มหน้ากา กอนามั ย ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าไม่เหมาะสมกับมา ตรการป้ องกันโควิ ดในขณะนี้ ที่แม้จะฉี ดวัคซี นแล้วก็ควรต้องเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากา กอนามั ยตลอดเวลา

อีกทั้งตอนนี้มีมา ตรการปิดร้านอาหารไม่ให้นั่งรับประทานที่ร้าน ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่กลับมีภาพคณะรั ฐมนตรีนั่งร่วมโต๊ะพูดคุยรับประทานอาหารร่วมกัน

ซึ่งก่อนหน้านี้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรว งส า ธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์โควิ ด-19 ที่ยังคงแ พร่ระบา ดเป็นวงกว้า ง ขอให้ทุกคนในครอบครัวส วมหน้ากา กอนามั ยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง แย กสำรับอาห าร งดการกินอาหารร่วมกันไปอีกระยะหนึ่ง