ผ่อนรถต่อไม่ไหว ใกล้จะโดนยึด ทำอย่างไร

จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระท บอย่างมากต่อสังคมไทย บางคนถูกเลิ กจ้างกะทันหัน บางคนถูกลดเงิ นเดือน หรือไม่มีโอที ทำให้ร าย ได้ลดลง โดยเฉพาะผู้ที่ยังต้องผ่อนชำระงวดรถยนต์ ทำให้ไม่สามารถส่งค่างวดได้ ผ่อนต่อไม่ไหว

บางคนถึงขั้นปล่อยให้ไฟแน นซ์ยึดรถ แล้วหากเกิดปั ญหานี้ขึ้นกับเรา จะมี วิ ธี ก า ร หรือหาทางออกอย่างไร เพื่อให้เกิดผลดีกับตนเองมากที่สุด

ตามกฎหม ายแล้วหากผู้เช่าซื้ อประสงค์จะบอกเลิกสัญญ า สามารถบอกเลิกเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้ให้เช่าซื้อ จะผิดสัญญาเช่าซื้ อ หรือไม่ก็ตาม แต่ผู้เช่าซื้ อจะต้องส่งมอบทรั พย์สินที่เช่าซื้ อ ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้ อโดยเสี ยค่าใช้จ่ ายของตนเอง

ในทางปฏิบัติแล้วการคืนรถให้แก่ผู้ให้เช่า ไม่ใช่เป็นการเคลียร์หนี้สิ นให้กลายเป็นศูนย์แต่อย่างใด เนื่องจากไฟแน นซ์จะนำรถไปข ายทอดตลาด จากนั้นจึงจะนำเงิ นที่ได้มาหักลบกลบหนี้ีอีกครั้งหนึ่ง หากว่ายังมียอดหนี้ที่เกินอยู่ ลูกหนี้ยังคงต้องชำระส่วนที่เหลือ

รวมถึงค่าปรับและค่าธรรมเนี ยมที่อาจเกิดขึ้นอยู่ดี การคืนรถจึงไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไป แม้ว่าในทางกฎหม ายจะสามารถทำได้ก็ตาม

กรณีตัวอย่าง รถราคารวมดอกเบี้ ย คิดผ่อน 6 ปี = 700,000 บาท ตกผ่อนเดือนละ 9,500.บาท เมื่อท่านผ่อนผ่านไป 12 เดือน คิดเป็นเงิ น ทั้งหมด 114,000 บาท หลังจากนั้นเมื่อท่านรู้ตัวว่าท่านผ่อนไม่ไหว ไฟแนนต์ทำการยึดและข ายทอดตลาดในราคาแค่ 350,000 บาท

เมื่อคำนวนดูแล้ว (700,000-114,000-350,000 = 236,000) คุณยังเป็นหนี้ไฟแนนต์อยู่อีก 236,000 บาท ราค านี้ยังไม่รวมดอกเบี้ยเดิน 24 ชม. นั้นเท่ากับว่าคุณก็จะเป็นหนี้ไฟแ นนต์อีกหลายแสนบาทได้

ดังนั้นการหาทางออกและวางแผนล่วงหน้าสำหรับแนวทางการแก้ปั ญหาของตนเอง หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น

วันนี้ทางเพจได้นำวิ ธี ก า ร แก้ไข หากจะโดนยึดรถ ควรทำอย่างไร เพื่อไม่ให้เสี ยประโยชน์

1.ขอผ่ อนเฉพาะดอกเบี้ ยไปก่อน

สถาบันการเงิ นที่ให้ผู้เช่าซื้ อรถยนต์หลายแห่ง มีนโยบายเยียวยาที่ได้รับผลกระท บจากโควิด โดยการพักต้นเงิ นที่ต้องชำระในแต่ละงวดให้แก่ผู้เช่าซื้ อ แต่ยังคงต้องผ่อนจ่ ายดอกเบี้ย

2.รีไฟแน นซ์ใหม่หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่

ทำการรีไฟแน นซ์หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการขยายระยะเวลาออกไป เพื่อให้ค่างวดแต่ละเดือนลดลง แต่ผลที่ตามมาคือ อาจทำให้เสียดอกเบี้ ย มากกว่าเดิม ต้องศึกษาเงื่อนไขในสัญญ าให้ชัดเจนก่อน

 

3.เปลี่ยนสัญญ าหรือข ายดาวน์

ต้องสอบถามกับทางไฟแน นซ์ที่ทำการผ่อนโดยตรง อาจจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ ายเปลี่ยนสัญญ า หรือจะให้ผู้ซื้ อ ต่อจ่ าย เฉพาะค่าเปลี่ยนสัญญาก็ได้อยู่ที่ตกลงกัน โดยพอเปลี่ยนสัญญาเสร็จ

คุณก็เป็นอิสระ ส่วนคนที่มาซื้ อก็ไปเป็นลูกหนี้ไฟแน นซ์แทนคุณ อาจจะต้องยอมข า ยข า ดทุน เพื่อแลกกับเวลาและค่าใช้จ่ ายที่จะตามมาในอนาคต

4.คืนรถ

กรณีการคืนรถโดยผิดสัญญ า หรือ ค้างผ่อนชำระหลายงวด โดยจะต้องชำระค่าเสี ยห าย ค่าข าดประโยชน์ อื่นๆ ยิ่งค้างชำระหลายงวดจะยิ่งเสี ย ค่าเสียห ายจำนวนมาก กรณีการคืนรถโดยที่ไม่ผิดสัญญา หรือ ไม่ได้ค้างผ่อนชำระ

ลักษณะนี้ ไม่ต้องจ่ ายค่าเสียห ายหรือค่าข าดประโยชน์ใดๆ เนื่องจากไม่ได้ค้างชำระ ไฟแน นซ์จะคิดเพียงค่าส่วนต่างเวลาที่ข ายรถและข าดทุนเท่านั้น

 

5.ข ายให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้เปลี่ยนสัญญ า

ข ายให้บุคคลอื่นโดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญ า โดยผู้เช่าซื้อยังเป็นคนเดิมอยู่ ซึ่งกรณีนี้ค่อนข้างเสี่ ยงอย่างมาก ๆ หากคนที่ซื้อรถไปแล้วเอาไปข ายให้คนอื่นต่อ หรือรถหาย ผู้เช่าซื้ อจะต้องรับผิดชอบเต็มๆ อย่างไรก็ตาม

เป็นกรณีที่ไม่แนะนำ อย่างบางเคสเอารถไปจำนำในบ่อน หรือเอาไปข ายให้เต็นท์ เจ้าของหรือผู้เช่าซื้ อรถจะต้องปวดหัวไปตามหารถมาคืนไฟแน นซ์

6.ข ายรถให้คนอื่นไปราคาเต็ม แล้วเอาเงินไปโปะ วิ ธีนี้อาจจะต้องเติมเงินเพิ่มอีกนิดหน่อย หากเราข ายไปราคาถูก อย่าลืมแจ้งไฟแน นซ์ก่อนจะขายรถด้วย ว่าเราจะข ายรถ เพราะเล่มอยู่ที่ไฟแนนซ์อยู่แล้ว คุณก็เอาเงิ นที่เขาซื้ อรถเราไปจ่ายไฟแน นซ์ เรื่องก็จะจบแบบที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมอีก

ตามหลักการผูเช่าซื้ อผิดนัดชำระรายงวด 3 งวดติดกัน ไฟแน นต์จะส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ตัวเจ้าของรถ หรือผู้เช่าซื้อให้ใช้เงิ นรายงวดที่ค้ าง ชำระนั้น ภายในเวลาที่กำหนดปกติก็ 30 วัน

นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้ อได้รับหนังสือรวมการบอกกล่าวหรือใน 4 งวด หากว่าท่านยังคงละเลยไม่สนใจ ธนาคารหรือไฟแน นต์ก็จะยกเลิกสัญญาเช่าซื้ อทันที

ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจส่งคืนรถยนต์ให้กับไฟแน นซ์ หรือจะยอมให้ถูกปล่อยยึด ลองปรึกษาหลาย ๆ ช่องทางเสี ยก่อน โดยปกติคนส่วนมากคิดว่า

ผ่อนรถไปตั้งหลายงวดแล้ว ผ่อนต่อไม่ไหว ยอมให้ธนาคารหรือไฟแน นต์ยึด คิดว่าจบแล้ว แต่จริงไม่จบ เพื่อให้เสี ยประโยชน์ต่อตัวเองน้อยที่สุด