เฮลั่นแผ่นดิน!! บัตรคนจน รับเงิ นเพิ่ม

ครม.ได้มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 3 สำหรับกลุ่มผู้มีบัตรประมาณ 13.65 ล้านคน

โดยจะช่วยเหลือค่ าซื้อสินค้ าจากร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้ านธงฟ้าฯ)

จำนวน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

2. ได้เท่าไร : ค่ าเดินทาง ค่ ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า

(รฟม.และ BTS) 500 บ าท, รถ บขส. 500 บ าท และรถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเ งินสดได้)

3. ได้เท่าไร : วงเ งินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บ าท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

โดยนำบัตรไปซื้อกับร้ านที่ร่วมร ายการ (ไม่สามารถกดเป็นเ งินสดได้)

4. ได้เท่าไร : ค่ าน้ำ 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

5. ได้เท่าไร : ค่ าไฟ 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

6. ได้เท่าไร เบี้ยความ พิ ก า ร เพิ่มเติม 200 บ าท/เดือน

สำหรับผู้ พิ ก า ร ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาค าร 1,000 บ าท/เดือน

(จากเดิม 800 บ าท/เดือน) และผู้ พิ ก า ร ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โอนเข้าบัญชีธนาค าร 800 บ า ท

และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บ าท/เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

อย่ างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงิ นได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

โทร. 02-109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 02-270-6400 ในวัน-เวลาร าชการ.