หมอเก่ง ฟาดรั ฐบาลแรง ถาม ‘มีที่ไหนในโลก’ ที่ประชาชนต้องซื้ อวัคซี นเอง

กลายเป็นที่พูดถึงบนโล กโ ซเซีย ลอย่างหนั ก

หลังจากที่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา

หมอเก่ง หรือ นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

ได้ออกมาพูด พร้อมทั้งตอบทุกประเด็นกับทางออกของวิกฤ ตโควิ ด-19 ที่คนไทยกำลังเผชิ ญในระลอก 3 ผ่านรายการแ ฉ ช่อ ง GMM25

โดยประเด็นที่โล กออ นไลน์นำเอามาพูดถึงมาที่สุดก็คือประเด็ นที่หมอเก่งพูดเกี่ยวกับวั คซี นโควิ ด-19 ที่คนไทยต้องเสี ยเงิ นซื้ อวั คซี นทางเลือกเอง ซึ่งในตอนนี้ในประเทศไทยนั้นมีวั คซี นเพียงแค่ 3 ชนิด ได้แก่ ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม และแอสตราเซเนกา

ซึ่งหมอเก่งนั้นมองว่าวั คซี นแต่ละตัวมีจุดเด่นจุดด้อ ยที่แต กต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาเลือกใช้ในแต่ละสถานการณ์ภายในประเทศได้

ทั้งนี้หมอเก่งได้กล่าว เพื่อชวนให้ผู้ชมทุกคนได้ร่วมคิดและวิเคราะห์ว่า หากเราจะซื้ อของอะไรสักอย่าง มักจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท นั่นก็คือ
1. ซื้ อของที่ถูกที่สุดไม่ได้สนใจเรื่องประสิทธิภาพ เน้นถูกสุดไว้ก่อน และ 2. ซื้ อของที่แพ ง แต่เน้นคุณภาพ ยอมจ่า ยเพื่อให้ได้ของดี

“ปัญห าคือวั คซี นที่รั ฐบาลไทยซื้ อ มันไม่ได้ตอบ common sense ของประชาชน กับการที่ซื้ อของแพ งแต่ประสิท ธิภาพก็ไม่ค่อยดีนัก มันใช้เหตุผลอะไร ?” และทางรั ฐบาลก็ไม่ได้สนั บสนุ นให้ทางเอกชนได้ซื้  อวั คซี นเอง

พร้อมตั้งคำถามว่า “มีที่ไหนในโล กที่ประชาชนต้องมาซื้ อวั คซี นเอง มีมั้ย?” แต่แม้ว่าคนไทยเรายอมซื้ อวัคซี นมาฉี ดเอง แต่รั ฐบาลก็ยังไม่มีการจัดการใด ๆ ไม่ยอมเซ็ น

มีปัญห าติดขั ดมากมาย ทำให้เกิดความสงสัยว่ารั ฐบาลกำลังทำอะไรอยู่ เขาต้องการอะไร เขาทำเพื่ออะไร

ทำให้โล กออนไ ลน์นั้นแ ชร์คลิ ปในช่วงดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวเน็ ตก็เห็นด้วยกับคำพูดของหมอเก่งเป็นจำนวนมาก