ครม.ไฟเขียว ให้ 7 ธนาคาร ขย า ยเวลาพักชำระหนี้ ลดเบี้ย ถึง 31 ธ.ค. 64

เคาะช่วยลูกหนี้ ครม.ไฟเขียว ให้ 7 ธนาคารของรัฐ ขย า ยเวลามาตราการ พักชำระห นี้ ลดเบี้ย และยืดเวลาชำระหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 64 ส่วนมาตราการที่เกี่ยวกับสินเชื่อ อาจต่อเนื่องไปจนถึงปี 65 เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

7 ธนาคารของรัฐ ได้แก่

– ธนาคารออมสิน

– ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

– บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหก ร ร มขนาดย่อม (บสย.)

– ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (​เอ็กซิมแบงก์)

– ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​แห่งประเทศไทย (ธพว.)

– ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย