สินเชื่อ ออมสิน

จากกรณีที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน เพื่อเยียวย าผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระบาดของ CV19 ระลอกใหม่ เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้

กลุ่มเป้าหมาย สินเชื่ออิ่มใจ

ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร

ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ ไม่ใช่ร้านค้าหาบเร่, แผงลอย และรถเข็น

เงื่อนไขของสินเชื่ออิ่มใจมีดังนี้

ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี

กู้ไม่เกิน 5 ปี

ปลอดชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 งวดแรก

 

ให้สินเชื่อวงเงิน 100,000 บาทต่อราย

ธนาคารออมสิน จะสนับสนุนสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท รวมวงเงินสินเชื่อจำนวน 2,000 ล้านบาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ดอกเบี้ย 3.99% (Effective Rate) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก สามารถรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

 

ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ สามารถเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนของรัฐบาลที่มีอยู่ ได้แก่

มาตรการสินเชื่อสู้ภัย CV19 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 10,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

 

โครงการอื่น ๆ ที่ธนาคารออมสิน ดำเนินการเอง เช่น สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ Street Food เป็นต้น