ปรับปรุงตึกเก่าเป็นศูนย์พักคอย ผู้ป่ว ย CV-19

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม

เพ จ ตัน ภาสก รนที ได้โพ สต์ข้อควา มระบุว่า ดูข่ าวแล้วห ดหู่ ถามตัวเองว่าจะนั่งเฉ ยๆ หรือจะลุ กขึ้นมาทำอะไร ..ผม คุณสรยุทธ น้องได๋ ไดอาน่า หม อแล็ บแพนด้า เลยคิดว่าจะปรับปรุงตึ กเก่ าของผมเป็นศูน ย์พักคอยสำหรับผู้ป่ว ยรอเตีย งฉุกเฉิ น ตึ ก Wed ding Pla za ทางเข้า R C A ถ.เพชรบุรีตั ดใหม่

ที่เค ยใช้เปิดเป็นคลีนิ ค น่าจะรับค นได้ 100 – 120 คน ใช้ได้ช้าสุดไม่เกิน ต้น ส.ค. หลังผ่านการอนุมั ติจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งแล้ว

 

งานนี้เห็นสาว ได๋ ไดอาน่า มาร่ว มด้วย ขอ อ นุโม ทนาบุ ญให ญ่ในครั้งนี้ด้วยครับ