ธกส เริ่มให้ลงทะเบียน รายละ 50,000 เพื่อใช้จ่ายครัวเรือน

ธนาคาร ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเหลือลูกค้าปล่อยให้กู้สินเชื่อชำระดี มีวงเงิน smart cash รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาทสมัครผ่านช่องทาง line ด้วยมือถือเท่านั้น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน

ป้องกันการกลับไปเป็นหนี้นอกระบบรอบใหม่ที่มีภาระดอกเบี้ยสูง และไม่เป็นธรรม

สมัครง่าย ผ่าน line @baacfamily

วัตถุประสงค์โครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูง และไม่เป็นธรรม

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ smart cash

เป็น ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

สามารถชำระหนี้โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบได้อย่างน้อย 2 งวด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่เคยกู้

ไม่มีสถานะหนี้เป็น NPLs ทุกสัญญาในวันที่ยื่นของสินเชื่อ

ผ่านการพัฒนาอาชีพ

เป็นผู้ที่ไม่มีหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล (A-Cash)

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของวงเงินกู้

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้

คราวละไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้

วงเงินกู้ขั้นสูง

สูงสุดรายละ 50,000 บาท แต่ไม่เกินจำนวนต้นเงินกู้ที่ได้รับการชำระหนี้จากสัญญาโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ

หลักประกันเงินกู้

หลักประกันหนี้เงินกู้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร เว้นแต่มีเหตุอันควรผ่อนผันให้ลดหน่อนนหลักประกันได้

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2566