นายก อบต.พันท้ายฯ ยกที่ดินส่วนตัวสร้าง รพ.สนาม

จากสถานการณ์การ ระบา ดโ ควิ ด-19 ระลอ กใหม่ ที่พบผู้ติ ดเชื้ อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวจ้องต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องสถานที่การรองรับผู้ป่ว ย

 

ล่าสุด ศูน ย์ข้อมูลโ ควิ ด-19 เผ ยภา พโรงพย าบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมระบุว่า ….อย่าตกใจ นี่คือของจริง ไม่ใช่ภาพ 3 มิติ ! ศูน ย์ห่ว งใยคนสาคร วัฒน าแฟคตอรี่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เสร็จเรียร้อยแล้ว

จะมีพิธีส งฆ์ และการส่งมอบศู นย์ห่วงใยคนสาคร (รพ.สนาม) ให้ทางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้รักษ าผู้ติดเชื้ อโ ควิ ด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร

รพ.สนาม แห่งนี้ มี 2 อาคาร มีเตี ยงรองรับผู้ติ ดเชื้ อ 1,000 เตี ยง โดยความอนุเคร าะห์ของนายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายฯ ที่ให้ใช้ที่ดินส่วนตัว และออกเงินค่าก่อสร้างเองทั้งหมด เพื่อหวังให้ชาวจังหวัดสมุทรสาคร

และแรงงานในสถานที่แห่งนี้มีที่รักษ าตัวจากการติ ด  เชื้ อโ ควิ ด-19 และวันพรุ่งนี้ นายก วัฒนา แตงมณี บอก จะมีการทำบุญเสริ มดว งชะต า ให้ ผู้ว่าฯ ปู “วีระศักดิ์ วิจิตต์แสงศรี” ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ที่ รพ.สนา มแห่งนี้ เริ่มเตรียมพื้นที่  เริ่มขึ้นโครงอาคาร โดยการควบคุมของ บริษัท เสมาก่อสร้าง จำกัด ขอขอบคุณ : เสกสม แจ้งจิต ผู้สื่อข่าว NBT2HD  ศูนย์บริหารสถานการณ์โ ควิ ด19  ศูนย์ข้อมูล CO VID 19 หยุดโ ควิ ดแต่ไม่หยุ ดเศรษฐ กิจไทย NewNormal ชีวิตวิถีใหม่  สมดุลชีวิตวิถีใหม่  รวมไทยสร้างชาติ….

ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาแชร์และคอมเมนต์ชื่นชมจำนวนมาก