น้ำใจคนไทย สู้ภั ยโควิ ด-19 ร้านดัง แจกอาหาร ช่วยชาวบ้าน

หลังจากการ แ พร่ร ะบา ดของเ ชื้ อไ วรั สโ ควิ ด-19 ซึ่งนับวันขยายวงกว้างขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้ติ ดเชื้ อเพิ่มขึ้น จนทำให้รั ฐบาล ต้องออกประกาศปิดพื้นที่เสี่ ยงไป โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชจังหวัดในแต่ละพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อพนักงานในสถานที่ถูกสั่งปิด

ท่ามกลางความเดื อดร้อนของพี่น้องประชาชนจากวิก ฤติโ ควิ ด-19 แต่ก็ยังมีคนไทยน้ำใจงาม หลายพื้นที่หลายจังหวัดเริ่มมีประชาชนออกมาทำอาหารแจ กฟรี!! ให้กับคนที่ตกงาน หรือโดนพักงานจากวิก ฤติโควิ ด-19 และนี่คือ น้ำใจแสนงามของคนไทย ก็เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกัน!!

ที่จังหวัดนนทบุรี: ข้าวหมูทอด-วัดเฉลิม ติดป้าย หน้าร้านระบุ พี่ๆน้องๆท่านได้ ที่ตกงาน โดนพักงาน จากวิก ฤติ C OVI D-19 เชิญมาท่านข้าวที่ร้าน ฟรี!! ( ขอเป็นคนที่ไม่มีจริงๆนะครับ ) เราจะผ่านวิกฤ ตนี้ไปด้วยกัน

พิกัด ซอยวัดเฉลิมพระเกียรติฯ 9 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง เทศบาลนครนนทบุรี

แสนหวี ซอย 5 ใกล้ริมบึงเมืองทองฯ เจ้าของบ้านใจดี เขียนป้าย

“เชิญรับประทานข้าวไก่กระเทียมไข่ดาว ฟรี !”

“สู้ไปด้วยกัน แบ่งปันน้ำใจ ทานให้อร่อย”

ร้านโต้งปลาเผาที่ จ.ขอนแก่น ตั้งโต๊ะเชิญหยิบกลับได้ คนละถุงสู้ภั ยโ ควิ ดด้วยกัน