ชาวพัทยา น้ำตาคลอ ไร้รายได้ ยอมต่อคิวยาวเหยียด รอรับของกิน

จากกรณีที่เกิดปัญหาการแ พร่ร ะบา ดของเชื้ อไ วรั สโ ควิ ด-19 อย่างหนักในปัจจุบัน โดยพบมีผู้ติ ดเชื้ อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวัน สร้างผลกระทบทางภาคเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีนั้นถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม สถานประกอบการแบกรับภาระไม่ไหว ต้องจำใจปิดตัวลงทั้งชั่วคราวจนถึงถาวร ส่งผลกระทบให้มีประชาชนตกงานเป็นจำนวนมาก

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้างานเทศกิจ สำนักปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า ที่ลานกิจกรรม แหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ มีผู้ใจบุญประสงค์จะเข้ามาแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดื อดร้อนจากช่วงโ ควิ ด-19 ระบา ดหนัก ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้ากิจการพิเศษของเมืองพัทยา

จึงได้เข้าจัดระบ บระเบียบการแ จก เพื่อไม่ให้เกิดการร่วมตัวจำนวนมาก โดยกำหนดช่วงเวลา 08.00 น. 12.00 น. 17.00 น. มีการตรว จวัดอุณหภูมิผู้ที่มารับของแจ กก่อนเข้าลาน มีเจ ลล้างมือ หน้ากา ก อนามั ย รวมถึงการจัดระยะห่าง เมื่อรับของแล้วต้องกลับในทันที ห้ามรวมกลุ่มกันเด็ดขาด

ขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่ง เปิดเผยด้วยน้ำต าคลอเบ้า พร้อมกับนั่งประทานอาหารด้วยความเอร็ ดอร่ อยว่า ก่อนหน้านี้ทุกคนมีอาชี พพอหาเลี้ยงตัวเองได้ แต่หลังจากมีการแ พร่ร ะบา ดของเ ชื้อไ วรั สโ ควิ ด-19 ก็ไม่มีรายได้อีกเลย เคยมีเงินเก็บก็นำออกมาใช้จนหมด จนตอนนี้กลายเป็นห นี้สิ นไปแล้ว ค่าเช่าห้องไม่พอจ่าย ต้องมาคอยรอข้าวกล่องที่เอามาแจกประทังชีวิต

บางครั้งได้หลายกล่องก็จะนำไปฝากข้างบ้าน บางครั้งก็จะรับแค่พอกินเท่านั้น เพราะแต่ละวันนั้นจะมีกลุ่มคนใจดีมาแจกหลายกลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสำเร็จ ซึ่งหากขอได้ก็อยากได้ของอุปโภค เช่น สบู่ ย าสีฟัน หรืออาหารแห้งต่างๆ แต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดกับผู้ที่นำมาแจก เกรงว่าจะเสียกำลังใจ และต้องขอขอบคุณกลุ่มผู้ใจบุญทุก ๆ คนด้วย ที่ยังมีจิตใจเมตตานำสิ่งของมาช่วยเยี ยวย าประชาชนด้วยกัน