กองทัพไทย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุ กเฉิ นด้านความมั่ นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) ซึ่งมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแ พร่ร ะบา ดของโร คติดเชื้ อไ วรั สโ คโ รน า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้สั่งการให้เหล่าทัพ รวมทั้งหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย

ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน รวมทั้งจัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดควบคุมและเข้มงวดสูงสุด ศูน ย์รั กษ าความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการ ศูนย์รั กษ าความปลอดภัย ได้สนองนโยบายดังกล่าว

 

โดยการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการแบ่งมอบ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี กทม. โดยจัดตั้งเป็นเต็นท์อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการประชาสัมพันธ์ การพย าบาลขั้นต้น และการบริการรวมทั้งประสานงานอื่นๆ มีเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติภารกิจดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง

ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคมเป็นต้นมา นอกจากนี้ยังได้จัดชุดบริการเคลื่อนที่เพื่อนำน้ำดื่ม ชุดย าสามัญประจำบ้าน ย าพาราเซตามอล และหน้ากา กอนามั ย ไปแ จกจ่า ยให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบ

ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น ผู้บัญชาการศูนย์รั กษ าความปลอดภัย ยังได้มอบหม ายให้ผู้บังคับบัญชาระดับนายพลของหน่วย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนำอาหารกล่อง จำนวน 500 กล่อง พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุดต่อวัน

ที่จัดทำในภาพรวมของกองบัญชาการกองทัพไทย นำไปแจกจ่า ยให้กับประชาชนภายในชุมชน โดยประสานงานกับสำนักงานเขตมีนบุรี ในการกำหนดความเร่งด่วนของชุมชนในการแจกจ่า ย การดำเนินการในวันนี้

ผู้บัญชาการศูนย์รั กษ าความปลอดภัย ได้ลงพื้นที่ชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์ เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน ซึ่งบ้านดังกล่าวมี 2 ตายาย พักอาศัยอยู่เพียงลำพัง ซึ่งคุณยายสุภาพร อายุ 80 ปี เป็นผู้ป่ว ยติดเตี ยงโ รคอั มพฤกษ์ มีคุณตาสะอาด อายุ 82 ปี ซึ่งป่ว ยเป็นโร คลิ้ นหัวใจรั่ ว เป็นผู้ดูแล

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้นำทีมแพ ทย์ของหน่วยเข้าตรวจอาการป่ วยทั่วไปและตรวจคัดกร องเชื้ อโ ควิ ด พร้อมนำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ อาทิ แพมเพิส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ข้าวสาร ทิซชู และย าสามัญประจำบ้าน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้นำชุดช่างของหน่วยเข้าซ่อมแซมห้องน้ำและปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้มีสภาพที่ดีขึ้น ยังความปราบปลื้มให้ตายายทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง และยังได้ตรวจเยี่ยมจุดแจกจ่า ยอาหารกล่องในพื้นที่ชุมชนรามอินทรา  เนรมิต ภายใน ซอยรามอินทรา 86 และจุดแจกจ่ายถุงยังชีพในชุมชนคูคต ซอยรามอินทรา 117

สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยทหาร พร้อมทั้งได้ขอบคุณ จนท.ทุกนาย ซึ่งศูนย์รักษ าความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆ อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแ พร่ร ะบา ดจะคลี่คลา ย