ครม.เห็นชอบ เบิกเงินกู้ 7,769 ล้าน จ่ายค่าน้ำ-ไฟฟ้า ช่วยประชาชน

หลังจากการประชุม คณะรัฐมนตรี เสร็จสิน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึง ประเด็นการอนุมัติกรอบวงเงินตาม พ.ร.ก.กู้ เ งิ นโ ค วิ ด ก้อนแรกจำนวน 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่า 7,769.83 ล้านบาท

เพื่อนำไปใช้ในโครงการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค เป็นเวลา 2 เดือน

โดยมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค จากการ ร ะ บ า ด ของ โ ค วิ ด 19 ระลอกเดือนเม.ย. 2564 ซึ่งจะคิดจากยอดใช้เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานทั้งหมดไปจัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือนเสนอให้กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อจัดหา เ งิ น กู้ เพื่อใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริงต่อไป

ครม.เห็นชอบ อนุมัติ เบิกเงินกู้ 7,769 ล้าน จ่ายค่าน้ำ – ไฟฟ้า ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ยังได้ปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีที่ได้กันเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน

วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 11 รายการ วงเงินรวม 266 ล้านบาท เนื่องจากกรมชลประทานมีปัญหาด้านกระบวนการจัดหาที่ดิน มาดำเนินรายการค่าจัดซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานแทน

นอกจากนี้ ครม. ยังได้อนุมัติ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 490 ล้านบาท ซึ่งมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยงบประมาณ 490 ล้านบาท

จะมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

สำหรับ โครงการจัดหาน้ำบาดาล นั้น ทาง ครม. เล็งเห็นว่า หากดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ

ประชาชนสามารถมีน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงทำการเกษตรได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5.6648 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แน่นอนว่า ประชาชนจะได้ประโยชน์ 18,420 ครัวเรือน ในขณะที่พื้นที่ได้รับประโยชน์ 192,109 ไร่

อย่างไรก็ตาม 9 โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะนำมาแก้ปัญหาภัยแล้งนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

2. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

3. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลตำบลศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ และต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

4. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

5. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โพธิ์ตากและต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

6. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

7. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

8. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

9. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง