โควิ ดไทย แตะ 1 ล้าน

วันนี้ (20 ส.ค.2564)

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การ cv 2019 (ศบค.)

แถล งผู้ติดเชื้ อ cv-19 เพิ่ม 19,851 คน และเสี ยชีวิ ต 240 คน โดยตัวเลขผู้ติดเชื้ อสะสมตั้งแต่ปี 63-ปัจจุบันแตะ 1,009,710 คน ชีวิ ตสะสม 8,826 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้ อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 34 ของโล ก ผู้ป่ว ยที่ยังรักษ าตัว 205,079 คนอากา รหนัก 5,388 คน ใส่ท่อหายใจ 1,161 คน

 

ส่วนการตรวจ ATK ในพื้นที่ กทม.ตั้งแต่ 1-19 ส.ค.นี้ยังมีตัวเลขการติดเชื้ อคิดเป็นอัตรา 14.4 และวันถัดไปถ้ากลุ่มนี้เข้าระบบ HI ทันที หรือถ้าต้องเข้า CI และโรงพย าบาลต้องตรวจ RT-PCR และนำมารวมกับตัวเลขผู้ติดเชื้ อเพิ่มเติม

ขณะที่การจัดสรรเตียง ตอนนี้มีผู้ป่ว  ยรอเตียงสีแดงน้อยลงและวันรอเตียงจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 วัน โดยกทม.มีศูนย์พักคอยแล้ว 70 แห่งรองรับได้ 9,426 เตียง ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 64 แห่ง 8,446 เตียง มีการครองเตียง 3,571 คน คงเหลือ 4,875 เตียง รวมผู้ป่ว ยสะสม 14,161 คน

พบผู้เสี ยชีวิ ต 2,969 คนจาก 4,656 คนไม่ได้ฉี ดวัคซี น
ผช.โฆษก ศบค.กล่าวว่า สำหรับผู้เสี ยชีวิ ตเพิ่ม 240 คน แม้ว่าจะยังอยู่ในกทม.มากสุด 75 คนแต่พบการเสี ยชีวิ ตในพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น โดยจำนวนนี้มีเด็ก 2 คนเสี ยชีวิ ต คืออายุ 1 ขวบที่จ.ปทุมธานี และ 7 เดือนที่จ.สมุทรสาคร ไม่มีประวัติโร คประจำตัว

จากการศึกษาผู้เสี ยชีวิ ตจำนวน 4,656 คนแบ่งเป็นกทม.1,826 คน คิดเป็น 39.22% ปริมณฑล 1,040 หรือคิดเป็น 22.34% และชายแดนใต้ 269 คน 5.7% และจังหวัดอื่นๆ 1,521 คน หรือ 32.67% พบว่า ผู้เสี ยชีวิ ต 2,969 คนหรือ 63.8% ไม่ได้ฉี ดวัคซี น

ส่วนอีก 316 คนหรือ 7% ฉี ดวัคซี นแอสตราเซเนกา 1 เข็มก่อนวันเริ่มป่ว ยมากกว่า 2 สัปดาห์ และอีก 118 คนหรือ 2.6% ฉี ดวัคซี นแอสตราเซเนกา 1 เข็ม ก่อนวันเริ่มป่ว ย 4 สัปดาห์ นอกจากนี้มี 26 คนหรือ 0.6% ฉี ดวัคซี นแอสตราเซเนกาครบ 2 เข็ม และมีข้อมูลไม่ครบถ้วน 874 คนหรือ 19.2%

พญ.อภิสมัย กล่าวอีกว่า สำหรับสถิติการติ ดเชื้ อกทม.และปริมณฑล 41% และแนวโน้มยังคงที่กราฟยังไม่ชันขึ้น แต่หากเทียบผู้เสี ยชีวิ ตรายวัน เริ่มพบกราฟเพิ่มในต่างจังหวัดและภาคใต้สูงขึ้น

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติ ดเชื้ อรายใหม่มากสุดได้แก่ กรุงเทพฯ 4,181 คน สมุทรสาคร 1,556 คน ชลบุรี 1,348 คน สมุทรปราการ 1,055 คน นครราชสีมา 575 ราย สระบุรี 494 คน ปทุมธานี 461 คน นครปฐม 460 คน อยุธยา 453 คน ระยอง 414 คน

การติ ดเชื้ อคลัสเตอร์ต่างจังหวัดบางแห่งเริ่มพบการระบาดกลับในแคมป์คนงาน และสถานประกอบการแล้ว

พญ.อภิสมัย กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีมีผู้ป่ว ยที่แยกใน HI ตกหล่นไมได้รับย าและอาหาร ทางกทม. รายงานว่ามาจากถูกส่งไปอยู่ในระบบ CI และบางส่วนยังมีการซ้ำซ้อนข้อมูลทำให้การดูแลไม่ครบ ซึ่งตอนนี้ต้องมีการปรับระบบให้ดีขึ้น