หนุ่ม ไรเดอร์ เครีย ด

เจ้ าหน้าที่มู ลนิ ธิร่วมกตั ญญู และ ตำรว จ สน.พญ าไท เข้าตรว จสอบเห ตุและช่วยเหลือ หนุ่มไรเดอร์อายุ 25 ปี ส ติแต กแก้ผ้า เปลือ ย กา ยขับรถจักรย าน วนรอบอนุสาวรีย์ชัยสม รภูมิก่อนมุดเข้าไปในในฐานของตัวอนุส าวรีย์ฯ และออกมาไม่ได้ต้องร้อ งขอความช่ว ยเหลือ

 

 

เจ้ าหน้าที่ฝ่ ายรักษ าความสะอ าด เขตราชเทวี กทม.เล่าว่า ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่สังเกตเห็นชายหนุ่มขับรถ จยย. วนรอบอนุส าวรีย์ชัยส มรภูมิ ก่อนจะปีนรั้วเข้าไปภายในและพย าย ามจะเข้าไปภายในฐานของตัวอนุส าวรีย์ชัยฯ จากนั้นได้ถอดเสื้อผ้า

 

 

 

เปลือ ยก ายเดินวนรอบอนุส าวรีย์ชัยฯ ก่อนจะปีนออกมานอกรั้วอีกครั้งและเดินเปลือ ยกายรอบอนุส าวรีย์ 3-4 รอบ เป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่แต กตื่นเพราะคิดว่าเป็นการแ ก้บน หรือผู้ชุมนุ มมาประท้ว ง

 

 

 

ต่อมาชายคนดังกล่าวได้ข้ามรั้วกลับเข้ามาภายในและมุดไปใต้ฐ านของอนุส าวรีย์ชัย โดยตนเองได้พย าย ามค้ นหาแต่ก็ไม่พบ กระทั่งได้ยินเสียงร้อ งขอควา มช่วยเหลือออกมาจากในฐ านฯเนื่อ งจากไม่สามารถปีนกลับขึ้นมาได้

 

โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภั ยได้โร ยตัวลงไปใต้ฐานที่ลึกประมาณ 10 เมตร พร้อมกับนำถังออกซิเจนเข้าไปช่ว ยเหลือเนื่อ งจากภายในไม่มีอากา ศหายใจเกรงว่าชายคนดังกล่าวจะหม ดส ติไปก่อน

ขณะที่ นายสุรชัย อำนวยชิวะ อายุ 32 ปี พี่ชายของผู้ก่ อเหตุ เล่าว่าเดิมทีน้องชายมีอาการลัก ษณะคล้า ยเป็นโร คซึ มเศร้า ที่ผ่านมามีอากา รไม่รุนแร ง แต่ครั้งนี้ถือว่ารุนแร งที่สุด เนื่อ งจากมีการทำลา ยกล้องวงจรปิ ดที่บ้านพักย่ านดุสิตธานี

 

เพื่อไม่ให้ตนเองติ ดตามพฤติก รรมในการใช้ชีวิตที่บ้าน ก่อนจะขับขี่รถ จยย.ออกมาก่อเหตุลักษณะดังกล่าว โดยสาเหตุเชื่อว่าน้องชายมีความเครีย ดสะสมและน้อยใจครอบครัว

ล่าสุดเวลา 14.50 น.เจ้าหน้ าที่กู้ภั ยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง จึงสามารถช่วยเหลือนำหนุ่มไ รเดอร์ขึ้นมาจากฐานอนุส าวรีย์ชัยฯได้สำเร็จแล้ว โดยชายคนดังกล่าวสามารถพูดคุยสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ได้

เบื้องต้นพบว่า ตามร่า งกา ยมีร่อ งรอ ยขู ดขวนกับเศษปูน เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่ง ร พ.ราชวิถี เพื่อรักษ าโดยมีพี่ชายและม ารดาคอยดูแ ลอย่างใกล้ชิด