โ ควิ ดทำพิ ษ

22 ส.ค. 2564
พ.ต.อ.คมสันต์ สะอาดล้วน ผกก.สภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.ต.ต.วิทย า ใจคำ  สว.สส.สภ.แม่ออน พร้อมชุดสื บสวน ทำการจั บกุ มตัว นายวิสุทธิ์ มั่งมี อายุ 47 ปี

พร้อมของกลา งอาวุ ธ ปื น ไทยประดิษฐ์ 1 กระบอ ก กระสุ นปื น 6 นัด ชุดเสื้อผ้าที่ใช้ใส่ในวันก่อเหตุ

นำตัวมาดำเนินค ดีในข้อห าพย าย ามชิ งทรั พย์ในเวลากลางคืนโดยใช้อา วุ ธปื น, มีอาวุ ธปื นและเครื่องกระสุ นปื นไว้ในความครอ บครอ งโดยไม่ได้รับอ นุญ าต, พกพาอาวุ ธปื นติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธ ารณะโดยไม่ได้รับอ นุญ าตให้มีอาวุ ธปื นติดตัว

สื บเนื่องจากเมื่อเวลา 20.40 น. วันที่ 20 ส.ค. ได้มีคนร้า ยสวมชุดไอ้โ ม่ง หมวก เสื้อผ้าสีดำ ควงอาวุ ธปื นบุก จี้พนักงานร้านสะดวกซื้อ  สาขาแม่ออน ถ.เชียงใหม่-แม่ออน หมู่ที่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน

โดยคนร้า ยทำทีเดินเข้ามาในร้าน และชั กอาวุ ธปื นออกมาข่ มขู่ พนักงาน ให้เปิดลิ้นชั กใส่เงิน และเอาเงินมาทั้งหมด แต่พนักงานไหวตัวทันชิงวิ่งหล บห นีเข้าหลังร้าน ทว่าคนร้า ยก็เปิดลิ้นชั กไม่ได้ ทำให้ไม่ได้ทรั พย์สินไป

 

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรว จสอบกล้อ งวงจ รปิ ด พบชายลักษณะคล้ายคนร้า ยทุกอย่างภายในพื้นที่ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จึงติดตามมาจั บกุ มตัวไว้ได้

ผู้ต้องหา สารภา พว่า ก่อนหน้านี้ตนเรียนจบปริ ญญ าโท และได้เข้าทำงานเป็นนักวิจั ยพันธุ์พืช ให้กับบริษัทเอกชน ในพื้นที่ อ.แม่ออน ต่อมาได้วิจั ยพั นธุ์ปลูกข้าวโพดชนิดใหม่ได้

จึงลาออกเพื่อหวังลงทุ นจะตั้งบริษัทเอง แต่ก็มาติดปัญห าโ ควิ ด ทำให้ธุรกิ จล้ม ไม่มีงานไม่มีเงิน

“วันก่อเหตุผมไม่มีแม้แต่เงินจะซื้ อข้าวกิน จึงตัดสินใจนำปื นมาก่ อเหตุ หวังได้เงินมาซื้อของกินเลี้ยงชี พแค่นั้น ผมไม่คิดว่าจะถูกจับได้”