พบเชื้ อโควิ ด เดลตา กลายพันธุ์ใหม่ อีก 4 ตัว

ศาสตราจารย์นีลิกา มาลาวิก หัวหน้าแผนกภูมิคุ้มกันวิทยาและเวชศาสตร์โมเลกุลของมหาวิทยาลัยศรีชยวรรธนปุระ ระบุว่ามีการพบเชื้ อไ วรั สสายพันธุ์เดลตากลายพันธุ์ใหม่ทั้ง 4 ตัว จากการลำดับพันธุกร รม แต่ยังไม่มีเหตุให้ตื่นตระหนกจนกว่าจะทราบถึงผลกระทบของเชื้ อไ วรั สกลายพันธุ์เหล่านี้

“เชื้ อไ วรั สสายพันธุ์เดลตา กลายพันธุ์ใหม่ชนิด A-222V ถูกพบในหลายประเทศ ส่วนชนิด A-1078S พบในศรีลังกาและมาเลเซีย ขณะที่อีก 2 ชนิด ได้แก่ A-701S และ R-24C พบในศรีลังกาเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงการกลายพันธุ์ของเชื้ อไ วรั สและไม่ได้หมายความว่าเป็นเชื้ อไ วรั สสายพันธุ์ใหม่” มาลาวิกกล่าว

มาลาวิกเสริมว่าผู้เชี่ยวชาญพบการกลายพันธุ์หลายชนิดของเชื้ อไ วรั สสายพันธุ์อัลฟา รวมถึงการกลายพันธุ์ของเชื้ อไ วรั สสายพันธุ์ที่พบในศรีลังกาที่ก่อให้เกิดการแ พร่ระบา ดระลอกที่ 2 ในประเทศ ซึ่งไม่มีเรื่องให้ต้องกังวล “ดังนั้นแม้เชื้ อไ วรั สสายพันธุ์เดลตาที่แ พร่ระบา ดในประเทศอาจจะเกิดการกลายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบางอย่าง แต่ก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องตื่นตระหนก”

มาลาวิกกล่าวว่าการกลายพันธุ์เหล่านี้ไม่มีแนวโน้มสูงว่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวั คซี นป้องกันโร คโควิ ด-19 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเข้ารับวั คซี น

ศรีลังกากำลังเผชิญกับยอดผู้ป่ว ยโร คโควิ ด-19 ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่ามีสาเหตุมาจากเชื้ อไวรั สสายพันธุ์เดลตา โดยทางการศรีลังกาประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ (20 ส.ค.) และมีผลสิ้นสุดวันที่ 30 ส.ค. ขณะที่โรงพย าบาลหลายแห่งรองรับผู้ป่ว ยถึงขีดจำกัด เนื่องจากมีผู้ป่ว ยโร คโควิ ด-19 เข้ารักษ าตัวในโรงพย าบาลเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ป่ว ยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใ จก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ทั้งนี้ ศรีลังกามียอดผู้ป่ว ยเสี ยชีวิ ตมากกว่า 7,000 ราย และยอดผู้ป่ว ยอยู่ที่ 390,000 ราย