รถฉี ดวัคซี นถึงบ้าน

วันที่ 25 ส.ค.64

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง  โฆษกกรุงเทพมหานคร หลังจาก กทม. จัดทีม CCRT ลงพื้นที่ตรวจโควิ ด-19/ฉี ดวัคซี นในชุมชน และให้ศูนย์บริการสาธารสุ ขฉี ดวัคซี นให้กับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่ว ยติดเตีย งในพื้นที่ กทม.​ รุกต่อ ร่วมมือทีม PlanB หม อแล็บแพนด้า

โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure เตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชน จัดรถฉี ดวัคซี นถึงบ้าน (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) มีทีมหมอ พยาบาล นั่งรถไปฉี ดเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่ว ยติดบ้าน ไปถึงหน้าบ้านและจะเคลื่อนที่ไปตามชุมชน ฉี ดใกล้บ้านให้ได้มากและทั่วถึงที่สุด คาดว่าจะเริ่มฉี ดได้สัปดาห์หน้านี้

รถฉี ดวัคซี น ที่ภายนอกดูเหมือนเป็นรถโดยสารประจำทางทั่วไป แต่ภายในจัดเป็นที่ฉี ดวัคซี นได้ 3 โต๊ะพร้อมกัน มีอุปกรณ์ทางการแพ ทย์ที่ครบครัน เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดอุณหภูมิ ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษ าวัคซี น อุปกรณ์ปฐมพย าบาล เตียงสนา ม เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) สามารถฉี ดวัคซี นได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับมาตรฐานในโรงพย าบาล และหลังการฉี ดวัคซี นจะฆ่ าเชื้ อทุกวัน กทม.ได้นำรูปแบบการฉี ดวัคซี นบนรถเช่นนี้

ที่มีการนำมาใช้แล้วในประเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การฉี ดวัคซี นของ กทม. คล่องตัวมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการเดินทางมาจุดฉี  ดสำหรับผู้ที่ต้องใช้รถโดยสารสาธารณะ