โพลชี้ คนไม่เชื่อมั่น

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ผู้กำกับโจ้ สิ่งที่เห็นกับเบื้องหลังที่ปรากฏ” จาก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

จำนวน 1,091 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 26 – 28 ส.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 98.9 ระบุ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นต้นตอปัญหาใหญ่ในระบบราชการที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งผ่าตัด สะสางครั้งใหญ่

ร้อยละ 98.5 ไม่เชื่อมั่นต่อการแถลงข่าว เหมือนการตัดตอน ควรขยายผลให้กระจ่างเกี่ยวโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นหลายระดับ เช่น กรณีรถหรู เงินฝากและผลประโยชน์อื่น ๆ,ร้อยละ 98.1 เชื่อว่ามีการเชื่อมโยงเป็นขบวนการในหลายระดับ, ร้อยละ 92.1 ไม่เชื่อมั่นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมที่ยังมีการรีดไถ ตบทรัพย์ ยักย้ายถ่ายเทของกลาง และ ร้อยละ 92.0

ระบุ ต้องปฏิรูปการทำงานแก้ปัญหายาเสพติดของ ป.ป.ส. ฝ่ายปกครอง ตำรวจทหารศุลกากร และอื่นๆ โดยเฉพาะยังพบการส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดความเคลือบแคลงสงสัยของสังคม