ตร.นายสิบจบใหม่ ติดโควิ ดเกือบยกค่าย

วันที่ 29 ส.ค.64  จ. ประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานการณ์การแ พร่ระบา ดโร คโควิ ด-19 คลัสเตอร์ใหญ่ในพื้นที่ศูนย์ฝึกรบพิเศษค่ายฤทธิฤาชัย สังกัดตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร หมู่ 3 บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ใกล้หมู่บ้านกะเหรี่ยงป่าละอูบน หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯสั่งปิดหมู่บ้านกะเหรี่ยง 14 วัน ซึ่งมีผู้ป่ว ยสะสม 66 คน ขณะนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากตำรวจนายสิบจบใหม่กว่า 400 คน ที่เดินทางมาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการฝึกพิเศษเป็นระยะเวลา 1 เดือน

เบื้องต้นพบตำรวจติดเชื้ อโควิ ด-19 สะสม 127 นาย และอยู่ระหว่างรอผลตรวจ ล่าสุดมีรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจติดเชื้ อรายใหม่อีก 208 คน สำหรับผู้ติดเชื้ อทยอยส่งตัวเข้ารักษ าที่โรงพย าบาลหัวหิน โรงพย าบาลสนามข้าง รพ.หัวหิน โรงพย าบาลสนามสวนสนประดิพัทธ์

จากการสอบสวนโรค คาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดเชื้ อมาจากชาวกะเหรี่ยง เป็นผู้ช่วยแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงตำรวจในค่ายฝึก สำหรับตำรวจที่ติดเชื้ อโควิ ดส่วนใหญ่เป็นผู้ป่ว ยสีเขียว พักในค่ายตลอดระยะเวลาของการฝึก ขณะนี้สาธารณสุขได้สอบสวนโร คพร้อมกำหนดมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการแ พร่ระบา ด โดยเน้นย้ำป้องกันการแ พร่ระบา ดของเ ชื้อโควิ ดโดยเฉพาะขย ะติดเชื้ อจากโรงพย าบาลสนามให้ไปเผ าทำลา ยทุกวัน

พ.ต.อ.ฉัตรไชย เรียนเมฆ อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธร ( รอง ผบก.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะชาว อ.หัวหิน กล่าวว่า ช่วงโควิ ดระบา ดขณะนี้ เจ้าหน้าที่จะฝึกไปรบกับใคร ที่ผ่านมาทางราชการสั่งให้ชาวบ้านห้ามรวมกลุ่มไม่ให้เกิน 5 คน แต่มีหน่วยงานของรั ฐจัดการฝึก อบรม สัมมนา ประชุมกันเป็นกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ปัญหาจาการระบา ดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่จึงมีผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่

 

ด้านนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า กรณีมีองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ธงชัย แจ้งให้ชาวบ้านไปขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อรับการเยียวย าหากพบสัตว์ป่ว ย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทำให้มีคนไปรวมตัวจำนวนมากที่ อบต. นั้น เป็นหน้าที่ของนายก อบต.ในฐานะเจ้าพนักงานโร คติดต่อและผู้รับผิดชอบจะต้องพิจารณาความเหมาะสมในสถานการณ์โร คระบา ด หาก อบต.แห่งอื่นจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันขอให้กำหนดการลงทะเบียนเป็นหมู่บ้าน