แจก ATK ฟรี คนละ 2 ชุด

เปิดขั้นตอนรับ ATK ฟรี คนละ 2 ชุด ห่างกันครั้งละ 5 วัน จาก สปสช. คัดกรองผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” สามารถรับได้ที่คลินิก-ร้านขา ยย า

วันที่ 1 กันย ายน 2564 กรณี องค์การเภสัชกร รม (อภ.) ได้ลงนามจัดซื้อชุดตรว จโควิ ด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุดแล้ว ต่อมา นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า สปสช.ได้หารือเตรียมความพร้อมในการกระจายชุดตรวจ ATK ไว้แล้ว

พื้นที่สีแดง คนละ 2 ชุด

เบื้องต้นจะกำหนดให้กระจายในพื้นที่สีแดงก่อน โดยกระจายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ย งในชุมชนแออั ด และประชาชนกลุ่มเสี่ย งทั่วไป ผ่านหน่วยบริการและร้านย า

ซึ่งจะได้รับชุดตรวจ ATK คนละ 2 ชุด เว้นระยะตรวจห่างกัน 5 วัน โดยการกระจายในชุมชนของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่มีจำนวน 2,000 ชุมชน ได้กำหนดแจก ATK ชุมชนละ 1,008 ชุด รวมเป็นจำนวน 2 ล้านชุด

สำหรับชุมชน กทม. จะกระจายส่งผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข โดยการดูแลของสำนักอนามัย กทม. ทีมแ พทย์อาสาวินิจฉัย และให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ผู้นำชุมชน หรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำไปแจกในชุมชน ครอบคลุมดูแลประชาชนทุกสิทธิ

โดยเน้นกลุ่มเสี่ย ง เช่น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตีย ง ผู้พิการ และผู้ป่ว ย 7 กลุ่มโร ค รวมถึงผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้ อ ผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่ว ย และผู้ทำหน้าที่ประสานงานในชุมชน

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ในกรณีที่ผลการตรวจออกมาว่าพบเชื้ อ จะมีการจ่ายย าฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ติดเชื้ อ และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ป่ว ยโควิ ดที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) โดยเป็นการดำเนินการในรูป One stop service ตามหลักการ  แจก เจอ จ่าย จบ

ส่วนการแจก ATK ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ย งในพื้นที่อื่นทั่วไป จะกระจายผ่านหน่วยบริการในพื้นที่ รวมถึงร้านย า คลินิกเวชกรรม และคลินิกพย าบาลที่เข้าร่วมโครงการด้วยระบบ VMI ของ อภ.

ขั้นตอนรับชุดตรวจ ATK ฟรี

1.ประชาชนกลุ่มเสี่ย งที่จะรับ ATK ต้องทำแบบคัดกรองความเสี่ย งในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ที่ดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย

2.คลิกที่ “รับชุดตรว จโควิ ด-19”

3.หากผลประเมินพบว่า อยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ย ง ให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่ได้

4.ประชาชนจะทำการยืนยันตัวตนก่อนรับชุดตรวจ ATK ฟรี ด้วยการสแกน QR Code ในระบบแอปฯ เป๋าตัง

5.หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK ให้จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน พร้อมให้คำแนะนำการดูแลตนเอง รวมถึงการเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation ก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตังได้เช่นกัน

“สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะมีการกระจายชุดตรวจ ATK เชิงรุ กในชุมชนพื้นที่สีแดงใน กทม. ซึ่งกำหนดไว้ 2,000 ชุมชน โดยกระจายผ่านทางผู้นำชุมชน และ อสส. เพื่อกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ย งในชุมชน เพื่อให้สามารถครอบคลุมการแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ย งในการแ พร่เชื้ อด้วยเช่นกัน” นพ.จเด็จ กล่าว